ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב, ג

שצוק העתים גברה ביותר ואין עת הכושר לכל אדם להבין חיי נפשו שיחי' בהם ע"כ אמרתי לנפשי לעשו' חסד אלקי' אמת עם אנשים כערכי וידעתי שידונו אותי לזכות ויהגו בכל לבם בעיון טוב ולא כקורא בספר לצאת י"ח או להתגדל וכו' וה' ירים קרן ישראל ויקויים ולא ילמדו עוד איש את רעהו כי כולם ידעו אותי כו' דברי המדבר

באמת אוהב דבק מאח אחוז וקשור בחבלי עבותות אהבה לכל מבקשי ודורשי אלקים בדרכי האמת בתו"מ ותפלה ותשובה מקרב ולב עמוק נאום דוב בער באאמו"ר הגאון האלקי קדוש ישראל מרנא ורבנא שניאור זלמן זצ"ל נ"ע: