יא, ב

העליון שהרי א' חרות חירות כו' וד"ל) וזהו ג"כ שרש ענין העוה"ב שנא' בו להנחיל אוהבי יש ממש כו' והיינו דוקא כאשר יהיו הגופי' גשמיי' ראויים לקבל חיות אלקי בהגשמת והגבלת החומר מצד עוצם הזדככו' החומר שראוי לקבל הצורה האלקו' במוה"ע ממש הרי זה עליון מכל מדרגו' גלוי אור האלקי בג"ע העליון ולנביאי' שאינו רק מבחי' זיו ואור העצמו' ולא ממהו"ע כו' שנק' השגת המציאו' ולא השגת המהות (כמשי"ת) והיינו ממעשה התו"מ הנגלי' לנו בפ"מ דוקא שמזה דוקא יהי' העוה"ב כידוע והיינו משום דהא בהא תלי' מטעם הנ"ל וד"ל וזהו לכולם בשם יקרא פי' זהו עיקר הרבותא מה שבשם יקרא לכולם כו' דהנה הזכיר כאן ג' דברים א' מי ברא אלה שהוא גוף ענין התהוות הבריא' יש מאין האלקי ע"י האותיו' האלקי' שיוצאי' בגלוי דוקא והב' מה שבאים במספר תיבות כנ"ל שהוא מ"ש המוציא במספר צבא' לפי התחלקו' מספר האותיו' והצרופי' שלזה אין מלאך א' עושה ב' שליחות כנ"ל והג' שהוא יותר רבותא מה שלכולם בשם יקרא והענין הוא מטעם הנ"ל דכל שבא הדבר למטה במדרג' הגבול יותר שרשי עליון יותר וגם בכאן מה שיש קריא' שם לכל מלאך בפ"ע זהו בחי' ההגבלה ביותר מעצם התהוות מציאותן בבחי' הגבול כו' דהנה ידוע שכל כח רוחני העליון יקרא שמו רק ע"ש בחי' השפעתו דוקא שהוא כח פעולתו לבד כמו כח רוחני דמזל המגדל הרכבת עשב יקרא בשם עשב (כמ"ש) בזהר ע"פ מצמיח חציר כו' דיש מלאכים שנק' חציר למעל' וכן יש כח רוחני עליון שמגדל הרכבת היסודו' דאש ומים ונק' שר של אש כו' ונק' בשם אש כמו משרתיו אש לוהט ואע"פ שמציאת האש ומים גשמיי' המה לגבי רוחניו' המזלו' וכן גשם התבואה שנא' ממגד תבואות שמש לגבי כח רוחני דשמש וכה"ג מזל מחכים כו' ומזל מעשיר וגם חלוקי תולדו' טבעי החי והמדבר כמו זה חכם וגבור ורחמן וכו' וכה"ג בחי' הנשר רחמני והעורב אכזרי והארי' טבעו כך והשור כך וכל עוף למינהו הכל בא מחלוקי המדרגות דמזלות הרוחניי' ונק' גשמיות לגביהם כנ"ל שהשפע הזא' הרוחניות דמזלו' בגשמיו' דדצח"מ וארמ"ע הוא רק מחלק העשירי' דבחי' מל' שבהן שנק' כח פעולתם לבד מ"מ נק' שמם דוקא ע"ש פעולתם ושפעם המוגבל (וכמו ויקרא האדם שמות לכל הבהמה כו' שזהו ג"כ ע"ש פעולת כל א' דוקא וזהו מ"ש זה שמו העצמי דוקא דהיינו הך מטעם הנ"ל) וכמ"כ המזלות הרוחניי' נק' גשמיי' לגבי המלאכי' העליונים שעליהם שהן האופנים וגם הן נק' שם כל א' ע"ש פעולתו ושפעו דוקא מרוחניות לגשמיות דמזלו' וע' שרים כו' וכך הוא עד רום המעלות דמקבלים דין מן דין מלאכים ואופנים דעשי' מקבלים ממלאכים וחיות דיצי' ומלאכים וחיות דיצי' מקבלים מעליונים עליהם שהן מלאכים דבריאה שנק' שרפים גם הם נק' שמם ע"ש שפעם ופעולתם דוקא וע"כ נק' המלאכים בכינויי שמות רבים ע"ש דצ"ח כמו אז ירננו עצי היער כו' וא' בזהר שהן המלאכים שנק' עצים ויש שנק' חציר ויש שנק' בבחי' דומם כאבנים כמו אבנים שחקו מים שזהו כפי אופן השפעתו אם בבחי' דומם או צומח וחי כו' ודרך כלל מלאכים דעשי' נק' ע"ש בחי' דומם ודיצי' ע"ש בחי' צומח ודבריאה ע"ש בחי' חי כארי' ושור כו' ודאצי' בבחי' אדם וכל עולם כלול מדצ"ח ע"כ גם ביצי' יש בחי' אדם וכמ"ש בנבואת יחזקאל שהיה במרכבה דיצי' ופני אדם לארבעתן כו' וד"ל וזהו לכולם בשם יקרא לכל מלאך יקרא בשם המיוחד לו לפי אופן השפעתו דוקא ומי הוא הקוראו בשם זה המיטוחד רק לפי אופן שפעו למטה היא מ"ש בתחלה וראו מי ברא אלה הוא המוציאם במספר דוקא והוא אשר לכולם בשם יקרא והוא שרש ומקור המא' דכל מע"ב שזהו בחי עצמות אא"ס שבמדת מל' דאצי' שרש כללו' כל העלולים מאורו בבי"ע הוא שיורד בסוף הכל