ה, ב

האלקי כמו שאור השמש אינו מאיר בלילה וכמ"ש ביום ההוא הסתר אסתיר פני ואמ' בזהר דקוב"ה בגלותא אסתלק לעילא לעילא כו' ולפ"ע ביאת האור האלקי ממקום ומדרגה גבוה ביותר כן הוא ערך החשך דגלות שנק' לילה וכמו קדרותא דצפרא שגובר אז החשך ביותר בהיות שהאור השחר קרוב לבא כך כל מה שיתחשך בהסת' גדול יותר זהו מפני שצריך לבא אור גדול ביותר וכמו מ"ת שקדם לו החשך בגלות מצרים כך גלות זה האחרון שמתארך ביותר ודאי ההסתר גדול ועצום ביותר זהו מפני שצריך לבא אור גדול יותר מגלוי האור שהי' במ"ת והוא ביאת משיח ב"ב שנק' גואל אחרון שהוא גדול מגואל ראשון דמשה דלפום צערא אגרא שלפי ערך החשך יוכר גודל האור שאחריו כי רב הוא ביותר וכמו שכתוב וזרח השמש זה משה ובא השמש בגלות שנק' לילה וחוזר וזרח השמש זה משיח שיהי' אז בתכלית העילוי ונק' יום הגדול כמ"ש לפני בוא יום ה' הגדול כו' יום שכולו ארו' כו' (וכמשי"ת) וע"כ נק' הגלות בשם עיבור והגאולה בשם נדה כמ"ש במשיח אני היום ילדתיך ובמצרים היו כנ"י בבחי' עיבור ובגאולתם נא' ואעבור עליך ואראך מתבוססת בדמיך כו' וגם גלות זה האחרון נק' בשם עיבור כמאמר ז"ל אפי' בשעה שאתה מתמלא עליהם עברה כאשה עוברה כו' וענין העיבור והלידה היינו ג"כ כמו ענין חשך ואור ממש כמו שהחשך קודם לאור כך העיבור קודם ללידה שבעיבור הולד הוא בהעלם וצמצום ראשו בין ברכיו וכל ט"ת הולך ועולה בלתי יבא למטה להיפוך מן הלידה ובפרט צירי' וחבלים דלידה שמונעים ומעכבים הלידה וכל צער העיבור אינו רק היפך הלידה והיינו כל צרות ישראל בגלותם האחרון כמ"ש כמו הרה תקריב ללדת תחיל תזעק בחבליה כו' ובגאולתם הוא בחי' הלידה כידוע והיינו ממש כמו החשך שקדם לאור שלפ"ע האור דוקא כי רב הוא ביותר כך ערך החשך שקדם כך לפי ערך הצער הגדול ביותר בצרות ישראל מאויביהם בכל גלות זה האחרון בכל דור ודור אינו רק לפ"ע אור הגדול ביותר שהי' בזמן הגאולה כשיבא משיח שנק' בחי' ליד' כמ"ש בו בני אתה אני היום ילדתיך כידוע וד"ל וזהו כי הוא יך וירפאנו אחר מכה רפואה ואחר צרה ישועה ונחמה כו' כי כך היא המדה מטעם הנ"ל וד"ל:

(יא) אך הנה כ"ז אחר ההבדלה שהבדיל אלקי' בין האור והחשך ויקרא לאור יום ולחשך קרא לילה והוא ערב ובקר שאין יום בלא לילה תחלה כו' מטעם הנ"ל אבל קודם הבדלה היה אור וחשך כלולים יחד ולע"ל כתיב לעת ערב יהי' אור משום דקמי' כחשיכה כאורה ולילה כיום יאיר ונמצא יהיה יום גדול מן כ"ד שעות הכל יום ולא לילה כלל וכמו שכבר היה לעולמים בימי יהושע כשעמד השמש בחצי השמים ולא אץ לבא כיום תמים שהוא מע"ל שלם מכ"ד שעו' דכתי' ולא היה כיום ההוא כו' וזהו שנק' יום הגדול וכמ"ש לפני בוא יום ה' הגדול וכן מ"ש כי גדול יום יזרעאל וכה"ג משא"כ עתה שי"ב שעות הללו הן י"ב צרופי א"ד וקודמים לי"ב שעות שהן י"ב צרופי הויה וכמארז"ל י"ב שעו' הוי היום ג"ש ראשונות הקב"ה יושב ועוסק בתורה כו' עד יושב וזן את העולם כולו משום דחסד אל כל היום דוקא ובלילא רוכב על כרוב קל שלו ושט כו' ובאמת אין זה מובן כלל איך יהיה לע"ל שלא כסדר ההשתלשלות העולמות שהיה בתחלת הבריאה דברישא חשוכא והדר נהורא דוקא וכמ"ש ויהי ערב כו' וכידוע שרש הענין שזהו בחי' צמצום הראשון שנק' מק"פ כו' שהוא מ"ש ישת חשך סתרו כו' ואח"כ מגלה עמוקות מני חשך שהוא בחי' האור הראשון דקו"ח מקור כל ההשתלשלות דאבי"ע וזהו יוצר אור כו' בכללות הכל וגם זהו שרש ענין התהו והתיקון כמו דכתיב והארץ היתה תהו וחשך כו' ואח"כ