ו, א

של אה"ר ממש להיו' ג"כ למעלה מן השכל וכענין זה אמ' וייחד לבבינו שיהי' חיצוניו' הלב מוכן לקבל אהוי"ר העליונים שבעצמיות הנפש ולכאורה זהו דבר פלא איך יבא הדבר שבגבול לבלתי בע"ג להיות לאחדים כו' אך הנה זהו ענין המאריך באחד מאריכין ימיו שהן המדו' אהוי"ר שיגיעו למעלה מן ההגבלה כנ"ל וד"ל ויש להקדים תחלה ביאור ענין פנימי' הלב וחיצוניות הלב בהיות ידוע שיש ב' מדרגות ברצון הנפש הא' רצון פשוט שבעצמו' הנפש ממש שכל הנפש כלולה בו והוא נק' נפש ממש כמו היש את נפשך כו' והוא עיקר ענין מס"נ בכל נפשך כו' והוא הנק' פנימי' הלב ונק' אה"ר שלמעלה מן השכל שבלתי מוגבל כלל והרצון הב' נק' רצון מורכב שמורכב בשכל וטעם לרצון בכלי המוח ובא בגדר וגבול בהתפעלות הלב שנק' רעותא דלבא רצון הנולד בלב ומוח לפי אופן הטעם באהב' התלוי' בדבר בטל דבר בטלה האהב' כו' כידוע וזהו הנק' חיצוניות הלב וע"ז א' בכל לבבך גם בחצוניו' הלב דוקא לפי שכאשר תעלה אהבה ורצון שבחיצוניות הלב למעלה תהי' גם היא למעלה מן הטעם והשכל כמו בחי' אה"ר שברצון הפשוט בפנימי' הלב ממש והיו לאחדים וזהו יפה את רעייתי כתרצה ב' רצונות הללא כאשר יתאחדו בלב רצון העליון הפשוט עם רצון התחתון יחדיו יהיו תמים כו' וד"ל ולכאורה איך אפשר שרצון המוגבל יעלה במדרג' רצון הבלתי מוגבל להתאחד יחד ומה גם שהן ב' הפכים שאה"ר הנ"ל יורדת בבחי' או"י מלמעלה למטה להאיר גם במוח החכמ' ואה"ז שנולדה מן השכל היא העולה מלמטה למעלה בבחי' או"ת וכאש ומים שלא יתאחדו יחד כך א"א לב' מיני אהבות הללו להתחבר יחד לבד מה שזה מוגבל וזה בלתי מוגבל שגם זה ב' הפכי' בנושא א' וד"ל:

(יג) אך הנה יובן עפ"י הנ"ל בענין ההבדלה בין חשך לאור כו' שזהו עכשיו אבל לע"ל לילה כיום יאיר כחשיכה כאורה כמו שהי' קודם ההבדלה ויותר מזה מאחר שחסד העצמו' בא לידי גלוי כמו בנצחיו' דזמן כנ"ל בענין ועד כו' והיינו ענין ב' מיני רצון הנ"ל ויובן זה בהקדי' תחלה שההבדל' הי' בבחי' החכמ' שתמצא מאין ליש ע"כ ימצא בא התחלקות ימין ושמאל בגבול ומדה וכמ"ש בראשית בחוכמתא ברא שמים וארץ מעלה ומטה וד' סטרין ויהי אור בחי' חסד כו' וכנ"ל ומבחי' חכמ' זו בא להיות שרש הגבול בהתחלקות ו"ק לפי שהחכמה מצד עצמה כלולה מחו"ג לזכות ולחוב כו' כנ"ל וזהו רצון המורכב בחכמה שהאהבה הנולד' באה במדה וגבול כלול מדבר בהיפוכו ימין ושמאל וכל א' מוגבל כמו החדוה ומרירות מוגבלים לפ"ע גבול ההשגה ונק' חצוניו' הלב כנ"ל אבל בבחי' רצון העליון הפשוט שבלתי מורכב כלל בחכמ' לפי שלא יכילנו ויגבילנו השכל והטעם כלל וכלל להיות שהוא מבחי' עצם הנפש ממש הנק' אה"ר שבפנימי' הלב כנ"ל שמים רבים לא יכבוה ואין עומד לנגדה כו' הרי בזה הרצון הפשוט אין בו התחלקות חו"ג ולא שאין בו התחלקו' חו"ג כלל שהרי אדרבה יש נטי' בעצם הרצון לחו"ג בתוקף גדול יותר כמו אה"ר לאוהבו כנפשו כבנו ושנאה גדולה לשונאו בתכלית וזהו הכל למעלה מן הטעם ושכל רק בבחי' עצמיו' דוקא וכמו אהבת חיי עצמו להטיב לנפשו למצוא חיי פרנסתו שיחי' ולא ימות וכה"ג והיפוכו לשנוא בתכלית לנוגע לחייו להמיתו ברעב וחרב וכה"ג אבל חו"ג הללו הן בלתי מוגבלים כי ארוכים ביותר בלי מדה וגבול שיגבילו אותם וכנראה בחוש באה"ר שבעצמיו' עד שתכלה נפשו ממש בשמחה וחדוה אלקי' ולהיפך בצער ומרירו' עד הנפש ממש למאוס בחייו על העדר גילוי אור אלקי כו' וגם הן כלולים יחד בלתי התחלקו' כלל שאין