ח, ד

מעצמות בינתו ית' וכן בכל פרט ולכך יש שם הוי' מיוחדת בכל ברכה בפ"ע וע"כ מחולקי' זמ"ז בנקוד כנ"ל ולכך צריך לכוין בשם הוי' בכל ברכה כמו שהיא אם להשפעת חכמ' או תשובה או רפואה או סליחה או ברכת עושר ופרנסה וכה"ג להסיר כל קטרוג של הקליפות שהוא ולמלשינים כו' וזהו בא מבחי' הגבורות עליונות דשמאל דוחה לחצונים וכן יש השפעה למזונות שהוא בא ונמשך מבחי' הגבורות דוקא כידוע שהשלחן בצפון ומצפון זהב יאתה כו' ולכך אומרי' מכלכל חיים בחסד בברכת אתה גבור שהוא בבחי' הגבורות מדת יצחק כידוע וד"ל ולכל דבר בקשה כמו שהיא באיזה ספירה ומדה למעלה צריך לכוין במדה וספיר' ששייך אליה דוקא כמו ברפאנו בספירת ת"ת ובאתה חונן לספי' חכ' ואמנם אם לא יכוין בדבר שמבקש לאותה המידה והספירה הפרטי' המיוח' לזה למעל' לאותו הדב' דוקא לא יפעול פעולת אור ההמשכה האלקי' לדבר שמבקש כלל כמו אם יכוין לאור החכ' שבא"ס שנמשך בהוי' דאתה חונן והוא מבקש חסד או תשובה ורפואה וכה"ג או אם יבקש לשפע חכ' בכונה לאור וספירת החסד וכיוצא או שמבקש שפע הרפואה ומכוין בספי' חכ' או בינה לא יפעול המשכה ע"ד הבקש' שלו כלל כי לבקשת רפואה צריך לכוין במדה וספי' דת"ת ולבקשת חכ' יכוין בספי' חכ' והטעם הוא כי כל פעולות המשכות הללו צריכי' לבא למטה ע"י בחי' כלים לאור ועד"ז צריך שיכוין בשם הוי' באור כמו שהוא מיוחד למעלה וגם בכלי שהוא ד' אותיו' דשם הוי' המיוחד לזה ואם מחליף הכוונה שלא כפי אופן דבר הבקשה לא יומשך על דבר בקשתו כלל אם לא שיכוין באו"כ דשם הוי' השייך לדבר בקשתו דוקא ויובן זה עד"מ הידוע מענין הפתקין שהן הניתנין בידי השרים הממונים של המלך שהמבקש מן המלך דבר מה צריך לילך לאותו השר הממונה על אותו הדבר ואם יבקש בקשתו משר אחר זולתו שאינו ממונה ע"ז כלל לא יפעול כלום כי המלך נותן כל דבר ביד כל ממונה שמיוחד לדבר פרטי הזה דוקא וזהו הנק' פתקין של הממונים כל א' על דבר מיוחד דוקא והדוגמא מזה הרי ע"ס נק' כלים לאורות והן כמו פתקי' שביד ממונים כו' כי אור א"ס ב"ה מאיר בדרך פרט ופרט כח ואור מיוחד בכל ספי' כנ"ל ולזאת המכוין צריך לכוין ע"ד בקשתו בח"י ברכות דש"ע לאותו האור וספי' ששייך לזה שמשם נמשך לו דבר בקשתו כנ"ל ואם מחליף כוונה אחרת שלא שייך לשפע בקשתו ושאלתו ה"ז כמכוין לבקשת לחם ובא אל הממונה שאינו ממונה על לחם רק על ממון ובגדים וכה"ג וד"ל:

(יח) ובכ"ז יובן מארז"ל מפני מה ישראל צועקין ואין נענין כו' פי' קוראי' ומכוונין בשם היינו בבחי' השם של כל מדה וספירה המיוחד לזה היינו לאותו דבר הבקש' שהוא מבקש דוקא וכמשל הנ"ל בממונים של המלך כו' ומטע' הנ"ל אך א"כ הי' צ"ל שאין מכונין בשמו' שזהו לכוין בפרט כל שם ושם בשמו' הוי' המחולקי' בניקוד כנ"ל כנ"ל ולמה א' בשם סתם וגם הנה מקרא מפורש לכו חזו מפעלות הוי' אשר שם שמות בארץ א"ת שמות אלא שמות והענין הוא דמפעלות הוי' בארץ לפעול המשכות מיוחדות אנו אלא ע"י שמות מיוחדי' וזהו אשר שם שמות בארץ שעל ידך דוקא יפעול כל פעול' אלקות בארץ כו' ואמנם מה שאמר בשם סתם הענין הוא מפני שצריך לכוין בבחי' פנימי' דשם הוי' שבכל ספי' וספי' כנ"ל והיינו בבחי' האור והחיות הפנימי' ועצמיו' הנמשך מאא"ס בדרך פרט כנ"ל בשביל המשכת אותה הספירה והמדה שזה עיקר ושרש שרשה בעצמות כו' א"כ בשם זה הפנימי' שבה דוקא תלוי עיקר שפע ההמשכה וכשאינו מכוין בזה רק לאור וכח הספירה מצד עצם מהותה ובאמ' נק' ע"ס בלי מה כו' ע"כ צועקין ואינן נענין כשאין מכוונין וקוראי' בפנימי'