יד, ג

אחידן כו' והיינו בחינת פסולת גבורות קשות דבוקעים ויוצאים מנקבי העור דרך גומות שבשערות שמשם יונקים החצונים בתוס' אור רב יותר משעור ומדה שלהם עפ"י קו המדה כו' וע"כ א' דשער באשה ערוה כו' באשה דוקא שמלאה גבורות ע"כ משערהא אחידן כו' וזהו מאן דגליש למטרוני' כו' כידוע וזהו ג"כ הטעם שהוזהרו הלוים שהן מקו השמאל להעביר תער על כל בשרם שלא ירבו יניקו' הדינין הקשים משער שלהם דוקא אבל הכהנים ששרשם מקו הימין דחסדים אדרבה ופאת זקנם לא יגלחו כו' כי בשערות שלהם כל קדושה וחסד נמשך ממקור החסד והקדושה כמ"ש כשמן הטוב כו' וכנ"ל שע"ז נתקנא קרח ביותר כו' וד"ל ונמצא מובן שמצד ששרש בחי' שערו' דקדושה נמשך ממקום הגבוה מאד נעלה שנק' עומק רום כו' כנ"ל ע"כ ממיל' מובן שבאופן ודרך כזה כאש' נמשך ביריד' האור והשפע לחצונים שנק' בחי' שערות ה"ז ג"כ בירידה עמוקה ביותר שנק' עומק תחת והוא הנק' בזהר עומקא דתהומא רבא ששם הוא בחי' מקור ועומק כל רע שנק' כתר דקליפ' המנגד לכתר דקדוש' בכלל והוא הנק' אפל כמ"ש מדבר באפל יהלך אפל היפך אותיות פלא כו' והוא בחי' ההעלם דכו"ח דקליפה והוא בחי' דכר והנוק' נק' אפילה כמ"ש דרך רשעים כאפילה כו' מפני שהן מקבלים מעומק רע בחי' ההעלם של הרצון ותענוג שברע שלמעלה מן השכל וטעם שבלתי מורגש כלל עדיין ע"כ א' לא ידוע במה יכשלו להיותו בבחי' ההעלם למעלה מגלוי שכל כו' (וכמ"ש בד"ח) (וכמא' זה עונות שאדם דש בעקביו בלתי מרגיש בעצמו לרע כלל וע"ז א' עון עקבי יסובני להיותו בא מלמעלה מעומק רע שעליו בבחי' מקיף והוא מ"ש למה אירא בימי רע שנק' ימי רע כו') ובחי' המשכות אלה שיורדים בירידה עמוקה כז' מעומק רע שהוא ע"י בחי' שערות דקליפה נק' אורחות עקלקלות שהן לנגד אורחות הויה שבבחי' שערות דקדושה בי"ג מדה"ר שיורד משמן הטוב שעל הראש כו' (וכמ"ש במ"א ע"פ ביו' ההוא יגלח אד' בתער השכיר' במלך אשור את הראש כו' וגם את הזקן תספה וארז"ל אתא קב"ה וגזיי' לרישי' ודיקני' כו' דכתר דקליפה כמו מלך אשור נק' מלך זקן וכסיל ובגזיזה דשערו' הזקן עד שרשן בשער ראשו ממיא הרי ניטל ממנו כל מקור שרשו בקדושה שבשערהא אחידין כו' דשערות דנוק' סומקי גו סומקי ע"כ יש שרש לכתר דקליפה ממל' דקדושה דוקא והיינו למטה מקור חכמות חיצוניות שלנגד מקור חכמה דקדושה וכיוסף ומשה שהשפילו זקני וחרטומי פרעה כו' וד"ל) וז"ש דרכי שאול ביתה כו' וכן כל באיה לא ישובון שהן האפקורסין שיונקים שם במקור חכמה ובינה דקליפה כו' ושם יורדין הרשעי' להתברר ולהתלבן ולעלות משם כמ"ש מוריד שאול ויעל שהן נש"י שצריכין לבא שם מצד מעשיהם אשר לא טובים שדרך רשעים כאפילה ובחשך והוא השאול תחתית שאין באין לשם כ"א הרשעים שהן עוברי רצונו ית' בשס"ה ל"ת רק שהן מצפצפין ועולין כמ"ש ויעל אבל האפיקורסין אינן עולין משם לעולם וכן לעתיד נאמר ואלה לחרפות ולדראון עולם כו' וד"ל והנה באמת הגם שהשאול ואבדון ובאר שחת וכה"ג הן לענוש לרשעים לכלותם ולאבדם מ"מ הרע של הרשעים קשה הרבה מן השאול עצמ וכי הגם שמה שעשו רע בפ"מ באיזה ל"ת הרי הוא מקור השפע לחצונים לא שממנו מקור התהוות מציאת השאול שהרי יש מציאת שפע אלקות גם בשאול מאחר דאת זלע"ז עשה האלקים כו' רק שהוא שם בתכלית הצמצום וההסתר אבל אינו נפרד לגמרי מאלקות וראיה ממ"ש יונה מבטן שאול שועתי כו' וכתיב אם אסק שמים שם אתה ואציעה שאול הנך שגם ששאול תכלית החשך לא יחשיך דקמיה כחשיכה כאורה כו' ע"כ יונה ראה גלוי אור אלקי גם בהיותו בפתחי שאול בעומק תה"ר כו' לא יש שם פרוד גמור מאלקות וכמ"ש ומתחת לארץ ממש אין עוד כו' שהן ז' ארצות שמתחת לארץ גם שם אין עוד ממש כמו בשמים ממעל וז"ש אסק שמים כו' ואציעה שאול הנך ממש דלגבי