א, ד

דאור תורה הנגלית לנו ע"ז א' עוטה אור כשלמה שמעטה ומלבוש לפנימית האור תורה שהוא פנימית אור דא"ס דהיינו שמתעלמ' עצמות ופנימית האור א"ס שבפנימית שלה בלבושים החיצונים שבה בתורה הנגלית לנו וע"י החיצוניות דתורה הנגלית לנו יאיר אור א"ס למטה בכלים מכלי' שונים דרמ"ח מ"ע בעשי' בגבולין ושיעורין כנ"ל וה"ז כמשל הנ"ל בלבוש ומסך דמחשב' שמוציא לאור השכל בבחי' הארה דהארה כו' וד"ל:

(ב) והנה כתיב הנסתרות לה' אלקינו שהוא פנימי' התורה כנ"ל והנגלות לנו ולבנינו לעשות את כל דברי כו' דמשמע שישראל דוקא המה העושים את התורה הנגלית דהנה אין כח להמשיך ולחבר אא"ס מפנימית התורה לחיצוניות התורה בלבושים כו' בשיעורי' וגבולין כנ"ל אלא לישראל לבדם לפי שישראל עלו במח' ג"כ בבחי' הפנימית והעצמות דאא"ס כידוע ע"כ הן הממשיכים מפנימית אא"ס שבפנימית התורה לחיצוניות הנגלות לנו וזהו לעשות את כל דברי התורה כו' ולהבין זה יש להקדים מ"ש במ"א בענין הנך יפה רעיתי הנך יפה ב"פ א' מלמטה למעלה והב' מלמעלה למטה דהנה כתיב יאר ה' פניו אליך מלמעל' למטה משום דכנ"י מלמטה למעלה יפה בבחי' אתדל"ת שמעורר אתדל"ע כידוע והענין הוא דהיופי כלול מד' גוונין ג' גוונין דלבן ואדום וירוק והתכללות מכולם הוא הד' והן הד' חיות שבמרכבה פני ארי' להימין בבחי' החסד שהוא גוון לבן ופני שור מהשמאל בחי' הגבורות בגוון אדום פני נשר כלול מחו"ג מראה הירוק וההתכללות מכולם הוא בחי' פני אדם וזהו ופני אדם לארבעתן ומבוא' ענין זה דהעלא' ובטול היש לאין מלמטה למעלה בא בג' אופנים באהבה לדבקה בו ית' בתשוקה נפלאה בבחי' רצוא כו' וזהו בחי' אריה להימין וכמ"ש אחרי ה' ילכו כאריה ישאג כפני אריה שבמרכבה ששאג ישאג תמיד באה"ר כו' ופני שור הוא בטל ביראה ופחד כמו זעות מחיל כו' והוא בחי' שוב שמאל דוחה לעמוד מרחוק כמו וינועו ויעמדו כו' ופני נשר היא בחי' הרחמים שמעורר רחמים ע"ע בזאת יכולים בנ"י להתעלות למעלה מעל' כמ"ש כנשר כו' ישאהו על אברתו כו' (שמעוררים ר"ר העליונים כמשי"ת) ואשא אתכם על כנפי נשרים ואביא אתכם אלי דייקא והוא גוון הג' ופני אדם הוא הכולל מהכל אוי"ר ורחמים והוא ע"י בחי' בטול דחכמה כ"ח מ"ה ואז נק' כנ"י אדם אדמה לעליון והיינו ע"י תו"מ דאהבה שרש המ"ע ויראה שרש הל"ת ותורה היא בחי' ת"ת כו' וע"ז נאמר נעשה אדם בצלמינו כו' והענין הוא כאשר האדם מקשר רצונו וחכמתו ומדותיו בהתכללות דג' גוונין הנ"ל מלמטה למעלה כמו בטל רצונך כו' בסומוע"ט ובמחשבה ודבור בד"ת לה' לבדו וגם במעשה להדמות לעליון כמו במעשה הצדקה כו' אז הוא בדומם לעצמות אא"ס המלובש ברצונו וחכמתו ומדותיו כו' כמו אליך ה' נפשי אשא הרי נפשי זה כולל רצון ושכל ומדות ומחשבה דו"מ ונפשי אשא להכלל ולהדבק למעלה רצון ברצון כמו בטל רצונך מפני רצונו כו' וכן בחכמה ומדות כמו הדבק במדותיו ומחשבה במחשבה ודבור בדבר ה' זו הלכה וכן במעשה הרי נק' אדם שהוא בדומה לאדם העליון כמ"ש בצלמנו כו' והעיקר הוא במעשה הצדקה שכולל רמ"ח מ"ע רמ"ח אברים כו' ציור אדם כו' דענין הצדקה הוא להחיות רוח שפלים שדומה הוא בזה המעשה לבחי' מעשה דאדם העליון שהוא בחי' מעשה השפע וההמשכה שנמשך שפע אלקית מאצילות לבי"ע להתהוות יש מאין כו' כמו המחי' לדל ואביון כמ"כ ואתה מחי' את כולם ונק' צדקה עליונה בשם מעשה כמו והי' מעשה הצדקה כו' דגם שכולם בחכמה עשית אבל גם בחי' החכמה שבעשי' נק' שבם עשי' בפ"מ לגבי עצמות אלקות והוא גם בחי' חכמה שבמל' דאצילות בבי"ע שנק' עשי' מאחר שבחכמה שבדבור עשה כו' וה"ז כשכל שבפעולת מעשה אומן כמו במלאכת הבנין או הכתיבה והאריגה ששכל זה נק' שכל שבעשי' לבד כו' ואין לו ערך לגבי עצם אור השכל