ב, א

כלל כו' (ולא כערך שכל שכותב בספר שעכ"פ יש ערך לאותיות הכתב שמובן מזה אותו אור השכל שמשיג במוחו רק שהלבישו בפעולת הכתב ומלובש באצבע וקולמוס בהעלם וכמו הרמז לשכל שעכ"פ מלובש בו עצם השכל בהעלם אעפ"י שהכתיבה נק' עשי' משא"כ שכל והתחכמות שבעשי' אעפ"י שהוא שכל נחשב רק עשי' ע"ש העשי' עצמה וד"ל) ומעתה יש להבין מ"ש יאר ה' פניו אליך מלמעל' למטה ג"כ בד' גוונין כנ"ל ע"י אתעדל"ת בד' גוונין דכנ"י כמ"ש הנך יפה כנ"ל דהנה ידוע בזהר דכמו שיש בחי' מרכב' למט' בד' חיות כו' ונק' מרכבת' תתאה כך יש מרכבה למעלה והן ד' חיו' שבמרכבה עילאה דז"א כו' והוא ג"כ ענין ד' גוונין ע"ד הנ"ל אך הכל מלמעלה למטה וכמו ע"י אתדל"ת באהבה ותשוקה כו' מתעורר באתדל"ע מעצמות המאציל בחי' אה"ר לכנ"י מלמעלה למטה והוא בבחי' פני ארי' ימין מקרבת וכמו וימינו תחבקני (ואה"ר זו בבחי' מקיף כמשית' בסמוך וכמלובש בכלי הוא כמו בחי' פני ארי' כו') שהיא בבחי' א"ס ממש וכמו יהי חסדך ה' עלינו כאש' יתלנו לך באתדל"ת אך חסדו ית' בבחי' כשהוא מאיר והא בבחי' אה"ר מבחי' הפנימי' שלמעל' מהגבלת האור בכלי כו' כידוע והגוון הב' פני שור בחי' גבורות דיראה עלאה וכמו למען תהי' יראתו על פניכם לבלתי תחטאו שיש בחי' פחד ויראה עלאה שנמשך מלמעלה למטה על האדם שבלתי אפשר לו להפרד לבחי' יש כו' וכדוגמא דלע"ל ובאו במערות כו' מפני פחד ה' כו' (וגם זה בבחי' מקיף שלמעלה מן הכלי כו') כמו פחד ה' שנופל על האדם פתאום שלמעלה מכפי ערך הכלי שלו לשוב בתשוב' שלימה כידוע והגוון הג' בחי' רחמים רבים העליונים (פני נשר כו' כשבא בכלי כנ"ל) כמ"ש כנשר ישאהו כו' על אברתו כו' וזה מגיע בפנימית ועצמות אא"ס יותר מאוי"ר עלאה הנ"ל לפי שהר"ר נק' קו האמצעי בריח התיכון שמבריח לקצ' העליון ביותר כידוע וכמו שאנו רואים בחוש שהרחמי' רבי' מגיע בעצם הנפש בעומק יותר כטבע הנשר שהוא רחמני שנוטל בניו ע"ג כנפיו ומעלה אותם הגבה למעלה שלא יגבלו חץ מלמטה כו' וזהו ואשא אתכם על כנפי נשרים כו' אלי דייקא והיינו קצה העליון שבעצמותו וקצה התחתון הוא בחי' התפשטות הרחמים למטה מטה ביותר כמו על גוזליו ירחף כו' שזהו שמרחם עליהם לחופף עליהם מכל שרב וחום או כל דבר המזיק שמשפיל א"ע להגן עליהם בכנפיו למטה כו' כך כל שבחי' ר"ר העליונים מתגברים יותר נמשכים למטה לפרוס סוכת שלומו להגן על ישראל מכל לוחציהם ומכל קטרוגים כו' ולעורר תשובה שלימה פתאום גם בקטני הערך מאד כהדיוט שבהדיוטי' שהן למטה מטה בשאול תחתית כו' להרימם ולהעלותם מהקליפו' כו' כמו ב"ק מכרזת בכל יום שובו בנים כו' ובכל חצות לילה מתעורר רוח מלמעלה להשיב נדחים כו' וכמו עד יערה עלינו רוח ממרום שזהו רוח עליון המעורר מלמעלה שנמשך מר"ר העליונים כו' (וכמו במנשה שחתר מחתרתא ברקיע לקבלו בתשובה שזהו רק מצד עוצם הר"ר שמתפשט למטה ביותר כו') וזהו עד קצה התחתון שבעקביים דכנ"י כו' ובחי' פני אדם העליון הכולל ג' גוונין הנ"ל הוא ענין שרש תו"מ למעלה שהתורה למעלה בבחי' פנימית אדם העליון כמ"ש זאת תורת האדם כו' והמצות הן רמ"ח אברים דמלכא ושס"ה ל"ת כו' וכמ"ש זה זכרי זכרי עם ו"ה רמ"ח כו' וכמארז"ל כאילו עשאוני כו' שזהו בבחי' ציור אדם למעלה כידוע והיינו ב' מדרגות הנ"ל סתים וגליא דפנימי' התורה של מעלה שם הארת אור א"ס בפנימית בלי שיעור כמ"ש ארוכה מארץ כו' ובחיצוניות שבה הן רמ"ח אברים כו' שהוא בא בשיעור וגבול כמו התורה הנגלית לנו כנ"ל וד"ל אך מפני שישראל עלו במח' בבחי' פנימית ועצמות כנ"ל ע"כ יש בכחם דוקא לעשות את כל דברי התורה כו' שהוא לחבר אא"ס שבפנימיות אדם העליון לבחי' חיצוניות ברמ"ח אברי' כו' שבהם נאמ' נעשה אדם בצלמינו ע"י בחי' ד' גוונין שבהם יפה רעייתי מלמטה למעלה