ב, ב

כנ"ל שע"ז יאר ה' פניו פנימית אא"ס שבאדם העליון למטה לחבר פנימיות בחיצוניות כנ"ל וד"ל ובכל זה יובן ענין ועשו להם ציצית כו' וכתיב גדילים תעשה לך על כו' אשר תכסה בה דהנה שרש ענין הטלית הוא בחי' המקיף שנק' פרישו דמלכא כידוע וכמ"ש עוטה אור כשלמה שזהו בחי' המקיף שבשלמה שעוטה בה האור העצמות וכמארז"ל ענין שהקב"ה מתעטף בטלית שנא' עוט' אור כשלמה כו' ויובן זה ע"ד הנ"ל בבחי' ד' גוונין העליונים דאור פני מלך כו' שנמשכים מלמעלה למטה בכנ"י (ע"ז נא' ופרשת כנפיך על אמת כו') הנה כל המשכות הללו אינו אלא בבחי' מקיף דוקא על נשמות ישראל מפני שהן באים מכחו של א"ס בעצמו כו' א"א לבא בבחי' א"פ במוחם ולבבם דכנ"י רק בבחי' מקיף עליהם מלמעלה וכמו אה"ר דימינו תחבקני הנ"ל הרי חובק מלמעלה לבד (והוא כמו אה"ר שמושכת לבו של אדם פתאום לשוב בתשובה וכמ"ש במ"א בענין בהעלותך את הנרות כו' דאהרן כה"ג מאה"ר העליונה מעורר אהבה כו' וכמו אהבת עולם אהבתיך ע"כ משכתיך חסד וכן משכני אחריך נרוצה וכה"ג בבחי' היראה עילאה שנופל' בבחי' מקיף פתאום לבלתי יחטא כנ"ל או שמאל דוחה מלמעלה כדי שישוב בתשוב' כו' וכמ"כ במדת ר"ר העליוני' על גוזליו ירחף בבחי' מקיף כמו שומר ישראל כו' וכמו לעורר רוח תשובה מלמעלה כנ"ל וכמו"כ בבחי' פני אדם העליון שהוא עיקר הארת פנים העליונים כמ"ש יאר ה' פניו וכו' אין זה אלא בבחי' מקיף דוק' וד"ל) וזהו ענין הד' כנפות שבטלית שהן ד' כנפות טלית העליון דכתיב בי' עוטה אור כשלמה כנ"ל שהן ד' גוונין שמאירין בכנ"י מלמעלה למטה מבחי' מקיף וזהו גדילים תעשה לך על ד' כנפות כסותך אשר תכסה בה תכסה בה דוקא בבחי' מקיף העליון לפי שבחי' מקיף ולבוש יאירו בכנ"י דוקא כנ"ל וד"ל וזהו ועשו להם ציצי' על כנפי כו' ענין הציצית הן החוטין שנמשכין מן הכנף והענין הוא דעיקר המקיף הוא הטלית עם הכנפות מטעם הנ"ל שהן המשכות ד' גוונין דמקיפים כנ"ל אך הנה ידוע שא"א למקיף להאיר אורו ושפעו למקבלים כ"א דרך קו וחוט בלבד שהוא צמצום אור ושפע הוא שיוכל המקבל להכיל אבל עצם מרחב אורו לא יוכל המקבל להכיל כלל רק נשאר עליו בבחי' מקיף בלבד (משא"כ הא"פ כמו שהוא יוכל המקבל להכיל כמו עד"מ שפע עילה ועלול שכל מה שבעילה יומשך למקבל שהרי תלמיד קאים אדעתי' דרבי' כו') ומה שנמשך מן המקיף בא דרך צמצום קו לבד כמו בקיעת האור ושפע דרך בחי' שערות שהן חלולין בצמצום גדול ומצד התגברות האור בעצם כי רב הוא יצא מותרות דרך שערה כו' וכמו המטר הדק שיורד ג"כ דרך קוין מצומצמין כו' (כמ"ש במ"א בענין ט"ו ווין דאמת ויציב שבווין תתקטר כו') וכך ענין החוטין דציצית דכתיב ועשו להם בשבילם שיאירו במוח לב דכנ"י מאור המקיף אין זה אלא דרך חוטין שבציצית הכנף דלא יוכלו לקבל מעצם המקיף רק שמתעטף בו לבד כו' וד"ל וענין ל"ב חוטין דוקא ידוע שכל חוט שזור וכפול מד' לפי שד' גוונין כאו"א כלול מד' כמו אהבה כלולה מיראה ויראה מאהבה כידוע ונמצא כשכופל ד' חוטין שהן ח' הרי ד"פ ח' שהן ל"ב נ"ח שנמשך מבחי' מקיף בכל כנף וכללות הד' כנפות הרי בכל כנף ח' חוטין כשכופלן וד"פ ח' ל"ב שהן ל"ב נ"ח דמקיפים דחכמ' שבז"א שנמשך למל' שהן כנ"י למטה כידוע בענין ופרשת כנפיך על אמתך כו' וזהו עיקר מצות ציצית במ"ש ועשו להם ציצית וכן גדילים תעשה לך בשבילך כו' על ד' כנפות כסותך אשר תכסה בה בבחי' מקיף דוקא כנ"ל וד"ל:

(ג) והנה יש עוד מצוה במצות ציצית והוא פתיל תכלת שאמ' ונתנו על ציצית הכנף פתיל תכלת והי' לכם לציצית וראיתם אותו כו' וקאי תיבת אותו זה על התכלת דע"י ראי' דתכלת יזכרו על כל מצות ה' ולא תתורו כו' (ואע"פ