ה, א

אור ממש וכמשמעות הכ' שקראוהו בני חת נשיא אלהים אתה בתוכינו ולכך נלוו אליו גרים רבים כידוע בהנפש אשר עשו בחרן ובענר אשכול וממרא ושאר חניכיו ג' מאות וכו' וכדוגמא זו יובן למעלה בבירור רפ"ח כו' שנפלו בתערובת דנגה דעשי' ודיצירה כו' שמתבררי' ועולין בבחי' בטול והתכללות בשכינ' שהוא בחי' שם ב"ן המברר כו' וכידוע בענין המאמר דבהמה רבה רביעא על אלף טורין דמגדלין בכל יומא כו' שז"ש מצמיח חציר לבהמה גי' ב"ן ששתת לון בגמיעא חדא כו' והיינו בחי' בירור הטוב שבנגה שגדל בכל יום וכמו יוצר משרתים שבכל יום נברא ומתחדש שנק' חציר ועולה ונכלל בפי בהמה בחי' ב"ן המברר כו' ויובן זה ע"ד הנ"ל בבירור נשמות הגרים וכה"ג יובן בענין התכל' שנק' אשא דאכיל ושצי כו' שזהו לא לכלות לגמרי כאש השורף אלא להעלות ולכלול בו ולהמשיך אליו מה שהוא ממקורו כשלהב' המושך את הניצוץ אליו שזהו כמו כח המושך שיוכלל ויבוטל מציאותו בו (כאש שע"ג המזב' שנק' אכילת מזבח והוא כמו ארי' דאכיל קורבנין ונק' אש של מעלה והעשן היוצא הוא הפסולת הנבדל לחוץ להיכלות החיצונים כך והר סיני עשן לא שכלה לגמרי אלא שנבדל הטוב והרע מתבער ממיל' כמ"ש ז"ל וירד ירדה שנאה לעכו"ם והי' חירות ממה"מ כו' ובאמת אין כל זה בסגנון א' עם התכלת דתכלת אכיל ושצי ממש לכלות ולבער הרע לגמרי שלא יוכל לעלות לקדושה האלקית וכמו שידוע דהתכלת הוא אור מקיף שמסמא עיני החיצונים (וכידוע בענין מה שהוכו בסנוירים ע"י אלישע דוקא שהוא בחי' המל' דבריאה כשבאה לברר בנוגה לכך עשה גדולות ונפלאות הרבה ואליהו גימ' ב"ן הוא למעלה בבחי' האצילות וא' ויהי נא פי שנים ברוחך כו') משא"כ אש שלמעלה שעל המזבח שנק' אריה דבחי' חסד דימין רק שהוא חסד שבגבורה דאריה גימ' גבורה וכאריה לטרוף טרף רפ"ח כו' וכן בהמה רבה דאכיל ושתית לון בגמיעא כו' ומכ"ש הרי סיני עשן דזהו אור תורה שמברר לעה"ד כו' שכל זה רק בירור הטוב מן הרע ולא לבער ולכלות את הרע לגמרי רק דוגמא לזה יש גם בתורה למשמאילים בה שהוא סמא דמותא להמית ולכלות את הרע ממש כשלומד שלא לשמה וכמשל רפוא' סם כשאינו ראוי ימיתנו וכך יש שפע אלקי' שלראוי זה תחי' אותו ולמי שאינו ראוי דבר זה עצמו ימיתנו וכמו שאמר נגוף ורפוא נגוף למצרים ורפוא לישראל בשפע והמשכה אח' דוק' כמ"ש במ"א וכן עמוד הענן שהלך מאחריהם היה אור לישראל וחשך למצרים כו' וכל זה אינו כענין התכלת דאכיל ושצי לרע דוקא שנק' אש השורף ומכלה הוא אש האלקי הנק' אש אוכלה כו' ואין דוגמא אמיתית לזה רק מה שאנו רואי' בכעס כנחש של יראי אלקי' על הרשעי' שנק' חיויא דרבנן וכמו שיש דבר זה בכ"א לפי ערכו בהתקשרותו בתפל' בעבודה שבלב כשרואה דבר רע שעושה הרשע במרד ומעל כזנות וחילול שבת בפרהסיא וכה"ג שיכעוס בכעס וחרון אף למאד וכן כשיראה ע"ע הדבר המנגד ביותר לנקודת יהדותו יכעוס ויקצוף וחמתו בער' בו עד להשחית ממש כו' וד"ל) אך הנה ענין חוטי הלבן שבציצית הוא בחי' חג"ת הן הכוללים כל המצות שע"ז א' שקולה מצות ציצית כו' ולא מצד ראי' דתכלת כפשט הכתוב שאין ראיה זאת רק לקבל עליו עמ"ש לבער הרע כו' אך העיקר הוא מה שיסתעף מזה אח"כ והוא מ"ש למען תזכרו ועשיתם כל מצותי שעיקרן רק בבחי' תוס' אורות בכלים דאצילות למעלה ולא ענין בירור בטו"ר כלל כי באצילות אין שם גם בחי' מקור לרע שנק' עולם התיקון כידוע וע"כ ענין המצות דשם שנק' מצותי דוקא אינו רק להוסיף אור בכלים והוא להמשיך בחי' תוס' אור מן עצמות המאציל בנאצלים כו' ותוס' גלוי אור זה בא מבחי' הפנימיות ועצמות דוקא וזהו שרש ענין היופי העליון דהארת פנים העליונים [דא"א או דא"ק או דאור אבא שכל זה נק' אדם קדמא' וז"א נק' יעקב שע"ז אמ' שופרי' דיעקב מעין שופרי' דאדה"ר כו' כידוע באד"ר] דהנה ידוע בענין יאר ה' פניו אליך מלמעלה למטה שז"ש ב"פ הנך יפה כנ"ל אך הנה מ"ש הנך יפה הא' שהוא מלמטה למעלה בד' גוונין דכנ"י באתדל"ת