ז, ג

עצמות אא"ס ב"ב הוא בבחי' אח"פ בתכלית כו' ויאן ערוך אליו כלל אפי' בחי' מחשבה הקדומה הנ"ל וכמ"ש למת"ב כלל וכנ"ל וא"כ מ"ש ישת חושך סתרו כו' וכה"ג גם זה הי' ע"י צמצום אור עצמותו ממש להיות מסתתר בבחי' ההעלם וחשך העליון כמו אתה אל מסתתר והיינו בהתעטף אור העצמי בבחי' מלבוש המכס' ומעלים לגמרי לעצמות אורו שנק' אור א"ס ממש גם זה צמצום גדול הוא כו' ומבחי' העלם והסתר זה הוא שבוקע ויוצ' האור מן ההעלם וכמ"ש מגלה עמוקות מני חושך כו' שנק' אור של תולשה ואז נק' מקור להאציל ע"ס כו' ונמצא מבחי' אור של תולדה זו נאצלו ע"ס (עד ע"ס דעשי' כידוע שבין אצילות לבריא' ג"כ יש פרסא ונק' חשמ"ל והיינו בחי' כתנות עור שמלביש לזו"נ דאצילות מתחת רגליהם כו' וכך מבריאה ליצי' ומיצירה לעשי') אך לפ"ז בחי' צמצום הראשון שלפני הקו"ח הנק' חשמ"ל העליון בכלל כנ"ל הוא כדמיון מחשבה הפשוטה שמעלמת ממש לאור השכל כך נתעטף אור העצמי במלבוש זה הנק' חשמ"ל כו' ובאמת הרי נק' מחשבה הקדומה שנק' העלם העצמי להיות מקור לגלוי אור דע"ס שאינו העלם ממש אדרבה בחי' מקור ועצם כנ"ל וצריך לומר ששניהם אמת דלגבי בחי' עצמות האור דא"ס נק' העלם ולבוש גמור וכמ"ש ישת חשך סתרו וכן יושב בסתר עליון (וכמ"ש במ"א בענין כי בענן אראה כו' שהוא כמו סמך עגול מכל צד להסתתר בו) ואח"כ יוצא לאור כמ"ש כיתרון האור מן החושך וכן מגלה עמוקות כו' ונמצא יש בו ב' הפכים להסתיר ולהעלים ממש ולהיות מזה מקור לגלוי אור שהוא הנק' תעלומות חכמה כנ"ל והא בהא תליא כנ"ל במחשבה תתאה כך הוא ממש במחשב' עלאה (וכמ"ש במ"א בענין עד הגל הזה כו') וד"ל

(יב) אך הנה עדיין יש להבין במ"ש עוטה אור כשלמ' שמשמעות הפשוט שמעטה אור זה לא שהוא מתעלם ונחשך בהתעטף בשלמה אלא אדרבה שהאור עצמו מעוטה כמו שלמה היינו שמתפשט בהארתו בלבוש שלמה באור בהיר וזך וכמו לבושי' כתלג חיוור שהלבוש לבן וזך כך הוא עוטה את האור עד שמתפשט כשלמה שהשלמ' בהיר' ומלאה אור בהיר' דוקא וכמו שאמ' בתורתו של ר"מ היה כתב כתנות אור באלף שנקרא זיהרא עלאה כו' לבוש בהיר וזך וזה הרבותא שעוטה את האור לעשותו מאוד כלבוש שלמה כו' וכן נוטה שמים כיריעה שהוא כמו יריעות שלמה שהן בתכלית הלבנונית וזהו היפך ענין הנ"ל בענין הצמצום דישת חושך סתרו שהוא בחי' ההעלם וההסתר לעצמות האור וכמו באורך נראה אור הארה דהארה כנ"ל אך הנה באמת שני הפי' אמת בעוטה אור שהאור המאיר מתוך השלמה הוא בוקע ויוצא מתוך העלם ולבוש מכסה השלמה כפי' הא' הא' וגם זה אמת דהאור שבא בהתפשטות כשלמה הוא עצם האור דוקא ואינו בא בבחי' לבוש והעלם כלל כפשוטו כו' ויש להקדים תחלה בשרש ענין התורה דהנה כתיב כי נר מצוה ותורה אור הרי התורה נק' אור בעצם בלתי מלובש בכלי הנר והמצות נק' נר מצוה ואע"פ שבכל מקום בתורה נאמר התורה והמצוה בענין א' כמ"ש והתורה והמצוה אשר כתבתי להורותם כו' וכה"ג מ"מ ב' ענינים מחולקים המה ולכאורה איך אפשר לחלק ביניהן שהרי כל המצות אינן רק מאשר נמצא כתוב ומפורש בתורה כו' אך הענין ידוע שהמצות הן הבאין ומתלבשי' למטה בבחי' המעשה בפ"מ וכמבואר במקומו' רבים לשמור ולעשות ושמרתם ועשיתם כו' לעשות את כל דברי התורה הזאת וכה"ג ופי' לעשות שישראל המה העושין את התורה ע"י קיום המצות בבחי' עשי' בפ"מ דוקא אבל שרש בחי' אור דתורה הוא למעלה מעלה כמו שהיא בעצמות אא"ס שע"ז אמר ותורה אור פי' אור העצמות ממש רק שבא אור זה ומתלבש בנר מצוה וביאור הדברים ידוע בדרך כלל שיש בתורה עצמה ב' מדרגות פנימיות התורה והחיצונית שלה והוא מ"ש בזהר דאורייתא סתים וגליא כו' ומבואר זה בכתוב במ"ש הנסתרות לה' אלקינו