ח, ד

העלאת מ"ן דאהבה רבה שבבחי' פני אריה להימין מלמטה למעלה מעורר מלמעלה למטה אה"ר וע"י פחד ויראה דפני שור מעורר למעלה פחד ה' וכה"ג במחנה מיכאל ומחנה גבריאל בכל עולם לפי ערכו וכ"ש פני נשר במדת הרחמים שמעורר ר"ר העליוני' שלמעלה משניהם כנ"ל אך הענין הוא שיש בזה ג' מדרגות האחד העלאת מ"ן דמרכבה תתאה שמעורר למעלה רק לפי אופן הגבלת הכלי שלהם לבד באוי"ר ורחמים המצומצם בכלי השגתם לפי ערך צמצום האור האלקי שהוא מקור חוצבם מאין ליש בלבד כמו מהעלא' התפעלות התשוקה ברשפי אש דפני אריה להימין נמשך אור חסד עליון ר' לפי המד' בכחל עול' ועול' לפי מדרג' העלא' שלה' וכך בהעלא' היראה והרחמים דפני שור ופני נשר כו' כידוע והב' בהעלאת מ"ן דאבות שהן המרכבה שלמעלה מזה כידוע דיש ב' מדרגות במרכב' א' מרכבה תתאה דהיינו בחי' חג"ת דבי"ע שהן שרפים וחיות ואופנים שרפים בבריאה וחיות ביצירה ואופנים בעשיה כו' והב' מרכבה עלאה דאצילות שהוא בחי' חג"ת דז"א דאצילות והאבות היו מרכבה לחג"ת דאצילות דוקא כידוע דאברהם אוהבי רחימא דמלכא באהבה ודביקות שלו וחסד שעשה למטה בפ"מ העלה מ"ן לחסד דאצילות וכן יצחק בפחד ויראה לגבורה דאצילות ויעקב כלול משניהם כמ"ש אלקי אבי אברהם ופחד יצחק היה לי שהוא בחי' הרחמים שכלול משניהם כו' ונמשך ע"י העלאת מ"ן שלהם מלמעלה למטה תוס' אורות באצילות מאה"ר העליונה שבעצמות המאציל נמשך תוס' אור רב באור חסד דאצילות ומגבורה עליונה שבמאציל נמשך תוס' אור באור הגבורה דאצילות ע"י פחד יצחק וכן ע"י הרחמי' דיעקב נמשך תוס' אור מר"ר העליונים שבעצמות ונק' בריח התיכון שמעורר מעצמותו ממש כנ"ל וזהו והאכלתיך נחלת יעקב אביך שנק' נחלה בלי מצרים בהיותו עולה למעלה עד אין שיעור כו' וכנ"ל בפי' ואשא אתכם על כנפי נשרים וכן כנשר יעיר קנו וכה"ג וד"ל והמדרגה הג' הוא בחיי העלאה מ"ן דאוי"ר ורחמי' שבכנ"י אעפ"י שהן למטה הרבה מן האבות כי הן רק ענפים שלהם אך ע"י אוי"ר שלהם שמלובשים בתו"מ שעושין בפ"מ דוקא עי"ז מעוררים למעלה ממקום ומדרגה היותר נעלה מהעלאת מ"ן דאבות והענין הוא כמ"ש במ"א ע"פ יפה את רעייתי כו' ואמר הנך יפה ב"פ דפי' יופי זה הוא כשכלול מד' גוונין דוקא והיינו לאחר התכללות המדות דחו"ג אוי"ר ברחמי' שנק' בריח התיכון כנ"ל נכללין הכל בבחי' פני אדם גוון שזהו דוקא בקיום התו"מ בפ"מ כנ"ל וביאור הדברים הנה מצד התלבשות נש"י בגופים אין העלאת מ"ן שלהם עולה רק למרכבה תתאה דמלאכים דבי"ע היינו ענין פסד"ז ויוצר אור עד ק"ש אבל בק"ש שאומר שמע ישראל שהן נשמות מצד שרשם למעלה שקיבלו עליהם תו"מ בפ"מ והיינו ואהבת את הוי"ה אלקיך דוקא ע"י מצות ת"ת ודברת בם וכל המצות בפ"מ הנה זהו העולה למעלה מכל העלאת מ"ן גם משל האבות וכמ"ש וארא כו' ושמי הוי"ה ממש לא נודעתי להם כו' ואמנם זהו דוקא ע"י מצות אוי"ר שנוגעים למעשה כו' דהיינו ע"י התפעלות האהבה ודביקות שבק"ש ויש בזה הסכם לענין מעשה דוקא שמצד האהבה לה' ידבק במצותיו כל היום ויחפוץ לעשות רצונו בכל קיום הטוב דמ"ע מפני שסוף מעשה עבמ"ת והוא עיקר פנימית אדם למעלה מצד שקדשנו במצותיו ממש שנק' רמ"ח אברין כו' כנ"ל הנה מעורר אתעדל"ע מאה"ר העצמי' ממש שלמעלה מאה"ר שנמשך ע"י כל העלאת מ"ן והוא שיאר ה' פניו לכנ"י בימין מקרבת שלמעלה מבחי' או"כ והיינו מבחי' מקיף דרב חסד העליון שלא יכילנו הכלי (ולע"ל יתגלה למטה ועכשיו תוס' אור זה באצילות לבד כמ"ש במ"א) שהוא בבחי' א"ס ממש וכן ע"י היראה ופחד אלקים שמעורר בק"ש ותפלה עיקר המכוון הוא שישאר מזה העול מ"ש שיהיה רק סו"מ בפ"מ כל היום ונופל פחד ה' פתאום כי עליו חופף כל היום בבחי' מקיף בהעלם כמ"ש שמאלו תחת לראשי וימינו תחבקני