ט, א

באה"ר בבחי' מקיף בהעלם כל היום גם בטרדתו בעסקיו ובן בהתעוררות ר"ר על נפשו האלקית במרירות גדולה נמשך על נפשו ר"ר העליונים להעלותם למעלה מעלה כנ"ל עד שמחבר מקצה העליון שהוא פנימית התורה אור שארוכה מארץ כו' לקצה התחתון שהוא בתו"מ בפ"מ וגם לקטני הערך נשמות היותר שפלים כדור האחרון הזה שנק' עקביים שיהיו שלמים בתו"מ בפ"מ עכ"פ וכן בכל דור ע"י ר"ר מחב' מראשי אלפי ישראל לקצה התחתון שהן הדיוטים וקלים כו' שכולם צדיקים בתו"מ וכמ"ש כולך יפה רעייתי מראש לרגל כו' וזהו יפה את רעייתי ביופי דפני אדם העליון וכמו שכפל ב"פ הנך יפה מלמטה למעלה בהעלאת מ"ן דאוי"ר שבתו"מ שנק' פני אדם ועי"ז הנך יפה להמשיך מאור פני אדם העליון כו' וזהו ישראל אשר בך דוקא אתפאר שהוא פאר דתורה אור שמאיר מפנימית אא"ס כנ"ל שכלול מד' גונין מפני שכלולים בו הג' גונין דחג"ת דמרכבה עלאה ותתאה דפני אדם לארבעתן וזהו נעשה אדם בצלמינו כדמותינו תושב"כ ותושבע"פ בפ"מ דרמ"ח מ"ע שהוא עיקר צלם ודמות דאדם העליון מטעם הנ"ל וד"ל:

(יד) וזהו ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם כו' על כנפי בגדיהם דוקא דהנה מובן עפ"י כל הנ"ל בענין עוטה אור כשלמה שאמיתית הארת עצמות אא"ס כמו שהוא א"א להאיר כ"א בבחי' מקיף העליון שז"ש עוטה אור כו' והאורות הבוקעים ויוצאים ונמשכים מבחי' מקיף הן ל"ב חוטין דציצית בפרט שהן ל"ב נ"ח ובכללות הן ד' ציצית שעל ד' כנפות הטלי' דוקא כי הטלית הוא בחי' עצם המקיף העליון שבו שורה בחי' עצמות האור דא"ס ממש שא"א להתצמצם ולבוא בבחי' או"פ גם ברצון וחכמה לכך מתעטף בטלית ע"ג הראש וזהו עיקר מצותו כו' וד"ל (משא"כ התפילין הן רק בחי' מקיפים שע"ג המוחין שבראש כידוע) ואמנם הציצית שעל הכנף הוא האור המציץ ובוקע מעצמות אור המקיף דטלית ונק' גם הן מקיפים רק שבאין בדרך צמצום והמשכה והן בד' כנפות בכלל ול"ב חוטין בפרט והן בחי' ד' גוונין שבמרכבה הנ"ל שכלולים בפני אדם רק שבמרכב' בא האור הזה בבחי' גלוי לפי ערך הכלי ובציצית על ד' כנפות בא האו' מעצם אור המקיף דטלית וד"ל (ויובן זה בכל נשמה אלקית בפרט להיות ידוע בבחי' נרנח"י שבחי' יחידה שבנפש הוא כח העצמות שבנפש ממש שמשם נובע כל התפשטות רצון לרצון ותענוג כו' וגם כל כח המשכיל כל שכל וגם כח העצמי של כל מדה ומחשבה עד גם כח הדבור ומעשה כו' וכל אשר יולד רצון ותענוג ושכל ומדות ומדו"מ כל היום הכל נמשך ובא מעצמות כח הנפש הנק' יחידה שכלול שם הכל בהעלם העצמות כו' ולזאת כאשר יאיר אור האלקי במקיף דיחידה זה מזה נמשך כל תולדות רצונו' ומדות ושכל לטוב כל היום בכל אשר ילך כו' והיינו ענין הטלית שבו שורה אור האלקי בבחי' מקיף על כח עצם הנשמה ונק' כח קדישא כמ"ש בזהר שמזה נמשך כח ועוז בעצם כח הנשמ' להאיר בכל פרט ופרט מכחות הנפש גם ברצון ותענוג ושכל ומדו' עד כל פרט מחשבה דו"מ והן הנה ל"ב חוטין שבציצית שהן בחי' אורות מקיפים רק שבאין דרך המשכה מיוחדת בכל חוט כמשי"ת וכללותם בד' כנפות לימין ושמאל וכו' וע"כ הזהיר במצות ציצית דוקא נשמר מכל רע ועושה טוב כל ימיו כי זה המקיף נק' שומר בעצם דהיינו שבעיטופו בטלית נמשך כח אלקי בעצם כח הנשמה ומתפשט הארתו בציצית וראיה לזה ממה שמצינו דבר פלא ביותר באחד שהיה זהיר במצות ציצית לבד באו לו הציצית וטפחו על פניו ונמנע מעשות העבירה כו' וד"ל) וזהו גדילים תעשה לך על ד' כנפות כסותך אשר תכסה בה דוקא והיינו אשר תכסה עליך בבחי' מקיף והוא ענין עיטוף הטלית פרישו דמלכא כו' כי א"א להאיר מעצם המקיף העליון בנש"י באו"פ במוחם ולבבם כו' כ"א רק בבחי' מקיף דוקא להיותו בבחי' א"ס ממש כנ"ל והן ענין הד' כנפות נגד ד' מדרגות הנ"ל פני אריה פני שור כו'