ויקרא אל משה  
ויאמר ישעיהו אל אחז פי' הנ"ל  
אדם כי יקריב פי' הנ"ל  
ואמרתם זבח פסח  
עבדים היינו יום א' דפסח  
והניף את העומר  
והניף את העומר שבת חוה"מ פסח  
והניף את העומר  
וירא ישראל שביעי של פסח  
עזי וזמרת י"ה אחרון של פסח  
שאו מרום עיניכם  
אדם כי יהי' בעור בשרו  
קדושים תהיו  
דבר וגו' ושבתה הארץ  
מי יתנך כאח לי פי' הנ"ל  
מי יתנך כאח לי פי' הנ"ל  
והי' מספר בנ"י  
מי יתנך כאח לי פ' במדבר  
מי יתנך כאח לי פ' במדבר  
להבין שרש ענין קבלת התורה שבועות  
זכור ושמור שבועות  
זכור ושמור שבועות  
כה תברכו את בנ"י פ' נשא  
בהעלותך את הנרות פ' בהעלותך  
בהעלותך את הנרות פי' הנ"ל  
להבין שרש ענין מרגלים  
וראיתם אותו וזכרתם יום ד' פ' שלח לך  
והי' לכם לציצית שבת פ' שלח לך  
ויקח קרח  
כי כאשר השמים החדשים פי' הנ"ל  
להבין שרשי הדברים  
אז ישיר ישראל  
אני ישנה פ' בלק יום א'  
מה טובו אוהליך פ' בלק  
מי מנה עפר יעקב פ' בלק  
להבין וכו' מי מנה  
צו את בנ"י פ' פינחס  
את הכבש הא' פ' פינחס  
החלצו  
וידבר משה אל ראשי המטות פ' מטות  
שמע ישראל  
מציל עני שבת חזון  
ציון במשפט תפדה תורה שבת חזון  
וידעת היום  
ואתחנן אל ה' שבת נחמו  
ואתחנן אל ה'  
לא יקרא עוד שמך אברם  
לא יקרא עוד שמך אברם יום הנ"ל  
בעצם היום הזה נימול אברהם יום הנ"ל  
והי' עקב תשמעון  
ועתה ישראל פ' הנ"ל  
להבין כו' בלק"א פרק נ"ב  
שמע ישראל  
ראה אנכי נותן  
אחרי ה' אלקיכם תלכו שבת פ' ראה  
כי המצוה ערב ר"ה  
זה היום תחלת מעשיך  
שובה ישראל  
יסובבהו יבוננהו שבת שובה  
כי כארץ תוציא צמחה שבת שובה  
להבין שרש ענין יוכ"פ עי"כ  
להבין שורש ענין סוכה ולולב יום א' דסוכות  
להבין שרש ענין סוכה ולולב  
ה' לי בעוזרי שמע"צ  
הטעם שמעמידין החתן