ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'עא

ב"ה, כ"ח טבת, תשט"ז

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מו"ה ישראל

אבא שי'

שלום וברכה!

לפלא שמאז מכתבו אדר"ח כסלו הוא חדש הגאולה אין ממנו כל ידיעות, ובפרט וביחוד שהרי בינתים התועדו בודאי ביום הבהיר י"ט כסלו, החג אשר פדה בשלום נפשנו ואור וחיות נפשנו ניתן לנו שהוא ראש השנה לתורת החסידות ולדרכי החסידות, והימים ימי סגולה לפעול בהפצת המעינות חוצה ביחוד וחזקה שליח עושה שליחותו, שזהו ענינה של כל נשמה היורדת למטה לעשות לו ית' דירה בתחתונים, וכמובן ג"כ ממ"ש בלקו"ת פ' ויקרא בתחלתו, ובודאי ימלא בהזדמנות הבאה.

במ"ש אודות הכתה ואופן פעולתו בה, הנה מובן שבריחוק מקום קשה להורות על פרטיו ופרטי פרטים, אבל ברור הדבר ששליחות כאו"א מאנ"ש - אין יוצא, באוסטרליא, הוא להפיץ שם ורת החסידות הדרכותי' ומנהגי', ומובן שאחד הדברים העיקרים בזה הוא התפתחות הישיבה בכמות ובאיכות, שמכל זה מובן וגם פשוט שגם עליו חלק מהעבודה בזה, ואין הדבר תלוי אלא להתבונן אליבא דנפשי' למצוא אופן היותר מועיל לתועלת העבודה בהנ"ל ובד"מ גם לתועלת הפרטי שלו ושל כל ב"ב שיחיו, ואין לך דבר העומד בפני הרצון.

בברכה לבשו"ט.

ד'עא

מו"ה ישראל אבא שי': פליסקין, מלבורן. אגרות נוספות אליו - לעיל חי"א ג'תיא, ובהנסמן בהערות שם.