י,א

כו' אך אדרב' היא הנותנת משום דכל שפע האלקי שנמשך מלמעלה למטה בא ע"י צמצום דבחי' הגבורות דוקא וכידוע שזהו הטעם דשולחן בצפון וזהו ג"כ הטעם שכל הקרבנות טעונות צפון שמשם צוה ה' הברכה וההמשכה שע"י הקרבן כמו הקרבן דתמיד שעולה למעלה בשרשו בפני שור מהשמאל כו' ואותה ההעלאה גורם ההמשכה מצפון שיומשך ע"י הכהן המקריב חסד עליון בכל העולמות כו' וד"ל וזהו שאמר צפונה בה"א להיות ידוע דה"א אחרונה הוא בחי' הצמצום דשם אלקים דבה"א בראם כו' שהוא הארה המצומצמת משם הוי' היותר אחרונה שמתלבש במרכבה דפני אריה כו' במ"ש אדני בם כו' וזהו פי' צפונה צפון ה"א שבה"א זה צפון ומוסתר אור הוי' כו' שעי"ז דוקא יוכל להביא שפע וברכה כנ"ל וד"ל אך הנה יש להבין מ"ש צפונה לפני הוי' מה שייך לצפון שם הוי' ולפני שם הויה שהוא למעלה משם הויה אמנם הענין הוא שמפני בחי' צמצום והסתר אור האלקי שמה"א אחרונה הנ"ל בא סיבת התפעלות האופנים וחיות ברעש גדול כו' להיותם רחוקים יותר מזה תגבר ביותר התנשאותם ליכלל ולידבק כו' והיינו מה שהחיות נושאות את הכסא למעלה מעלה מבחי' אדם כנ"ל וא"כ הרי מבחי' צפון ה"א זה באה סיבת עלי' הגדולה כזו להיות עולה הקרבן לפני הוי' פי' למעל' משם הוי' שזהו למעלה מבחי' אדם שכולל שם הוי' כו' והוא מ"ש לריח ניחוח להוי' דתיקון כנ"ל וד"ל והנה עד"ז תפילות במקום תמידי' תקנו והנה מבואר למעלה בענין אדם ובהמה תושיע ה' כו' דנה"ב עולה לה' בתפלה בעבוד' שבלב בשר ותוכלל ברשפי אש שלהב' י"ה בשלהוב' דרחימות' כו' והיינו ע"י נפש האלקי' שמאיר' בכלי המוח והלב בהתפעלו' האר' אלקי' עד שתזכך לחומריו' הלב החומרי שתתפעל ותתלהב גם היא ברשפי אש התשוק' בחום הטבעי ותעל' ותכלל באש שלמעל' שנק' שלהב' יה דנה"א יחדיו ידובקו (וכמ"ש במ"א ע"פ משכני אחריך נרוצה לשון רבים כו'):

(כב) וזהו אדם כי יקריב מן הבהמה שאדם הוא המקריב ומעל' את הבהמה כו' (וזהו ע"י ההשגה אלקי' ביח"ת דוקא כנ"ל) כך הנה"א שנקר' אדם בצלם אלקים מעלה ומקריב לנה"ב שתוכלל באחד כו' והעלא' זו דנה"ב הוא כמו העלא' התמיד ממש שעולה ע"ג המזבח ע"י אש שלמטה תחלה כך נה"ב תחלת עלייתה ע"י רשפי אש ותשוקה וצמאון הטבעי בפסוד"ז ושתים לפניה ואח"כ תעלה בשלהבת י"ה כנ"ל בקריאת שמע ושמונה עשרה וכמו שדם התמיד נזרק בצפון לפני ה' כנ"ל כך דם הנפש הבהמית נזרק בצפון מזבח העליון תחלה קודם ההקרבה כו' והיינו ביעור כל חום הטבעי ברצונות ותשוקות זרות שבדם בחלל השמאלי החומרי בלתי לה' לבדו והוא שנזרק בצפון לפני ה' צפון ה"א שלמעלה משם הוי' כנ"ל כי אע"פ שהאדם הוא המקריב את הבהמה כנ"ל אבל עי"ז יש עליה לאדם למעלה מבחי' אדם כנ"ל כך יש עליה לנה"א למעלה מבחי' אדם ע"י נה"ב דוקא כמו שהחיות דמרכבה נושאות את האדם כו' משום דשרש החיות ובהמות בבחי' התהו שלמעלה מבחי' אדם דתיקון כו' ולזה הטעם כל הקרבנות טעונים צפון ששרשו בבחי' גבורות עליונות דתהו שלמעלה מחסדים דשם הוי' דתיקון עד שמשם יומשך תוס' ברכה ושפע בשם הוי' וכמ"ש ריח ניחוח להוי' כו' וכמ"כ באמצעות קרבן דנה"ב בזריק' דמה בצפונה מזה יש עליה לנה"א למעלה ממקור ושורש דנה"א שהוא למעלה מבחי' אדם העליון שמשם מקור כל נה"א מטעם זה וד"ל והיינו ע"י התפעלות נה"ב מהשגה דיח"ת דוקא שמזה דוקא יש עליה לנה"א למעלה משרשה ואע"פ שהתפעלות דנה"א הוא למעלה הרבה מזה והוא בבחי' הביטול עצמי דיח"ע כנ"ל וזהו אדם ובהמה תושיע ה' אדם הוא נה"א ובהמה נה"ב ושניהם יחד תושיע והיינו כפי המבואר דאדם מקריב