יב,ב

תפארת שיבה שמן הכובע ישועה שבראשו הנ"ל בדרך צדקה דוקא תמצא שמבחי' מעשה הצדקה או מעשה המצות שנקרא בשם צדקה נעשה ונמצא בחי' עטרת תפארת שיבה הנ"ל וזה פלא גדול דהלא המצוה והצדקה הוא נק' לבוש שריון קשקשים שהוא לבוש הגוף להגן עליו מחיצי החיצונים כנ"ל בפי' וילבש צדקה כשריון ואיך מזה יהיה עטרת תפארת שיבה שאין זה אלא מן הכובע ישועה שבראשו שלמעלה מן לבוש השריון שהרי אמר תחלה וילבש צדקה כשריון ואח"כ וכובע ישועה בראשו והכובע ישועה שבראשו היא שנק' עטרת לתפארת שיבה ולא מן הצדקה שהוא לבוש שריון ואיך אמר בדרך צדקה תמצא עטרת תפארת כו' ונמצא דשני הפסוקים דוילבש כו' וכובע כו' עם עטרת כו' בדרך צדקה כו' סותרי' וגם איך אפשר שמן הלבוש דשריון יהיה נמשך עטרת לתפארת כו' וד"ל:

(כט) אך הנה יש להקדים תחלה ביאור ענין הארת פנים שיש בו ב' מדרגות הא' הנק' תפארת שיבה או הדרת פנים זקן היינו זקן שקנה חכמה שבא התפארת וההידור בפנים רק מצד בחי' פנימית כח ואור דמקור החכמה שמאיר בפנים כמ"ש חכמת אדם תאיר פניו כו' ונק' פנים ע"ש בחי' הפנימי' כידוע אך להיותו בא מבחי' ההעלם לגלוי אור יאירו פניו כי בקיבוץ דמים אל הפנים יצהבו הפני' וקיבוץ הדמים בא מב' סיבות הא' מלמעלה למטה והוא מפני חידוש כח החכמה והשכל שבמוחו כאשר יתחכם הזקן שקנה חכמה חדשה ממקורה בבחי' כח המשכיל מן ההעלם לגלוי הרי נתגלה בחי' הפנימי' דחכמה בפנים שמזה תתפעל הנפש בשמחה נפלאה ותענוג גדול מאד עד שמחמת זה יקובץ הדמים בפנים שהוא גלוי פנימי' התענוג ושמחת הנפש שבא בפני' בגלוי כו' וכמו ר' אבוה מצא תוס' חדתא צהבו פניו כו' (ומה שנתאדם הפני' והלחיים בדמים גשמיים היינו מפני שמחת הנפש שמביאה האור לגלוי בדמים שבפנים וכמו כי קרן עור פניו כו' ואמנם אין זה רק שמחה ותענוג שבאור ומקור החכמה שנקרא חכמת אדם כמו השמח' בהמצאת שכל חדש כו') ונמצא שהארת פנים זה הוא בא מלמעלה למטה כשנמשך תוס' אור חדש בחכמה שבמוחו וזהו הנק' הדרת פנים של זקן וכן תפארת שיבה כי כל חכמה שנמשך מפנימי' מקורה נק' זקן ושיבה כו' וד"ל וכך הי' במ"ת שבאור פניו נתן לנו כו' כמ"ש פב"פ דיבר ה' כו' וכתיב יאר ה' פניו אליך כו' והיינו בגלוי אור פנימית חכמתו ית' בי' הדברות שע"ז נא' חכמת אדם העליון תאיר פניו כו' פנים העליונים של אדם דאצי' שנמשך מבחי' פנימי' התענוג ושעשועים דעצמות המאציל עד"מ הנ"ל בחכמת אדם שלמטה כאשר יאירו פניו ברוב אורה מחמת המשכת אור חדש בכח השכל כו' וזהו שאמרז"ל במתן תורה נדמה להם כזקן כו' ובים נדמה להם כבחור עושה מלחמה וזהו שאמר תפארת בחורים כחם והדר זקנים שיבה כו' והיינו כמו זקן שקנה חכמה שבתורה שזהו נק' הדר זקנים והדרת פנים הוא הזקן כנ"ל וד"ל וכך הוא גם בכאו"א שמקבל מאור פני חכמתו גם עתה שמאיר בפנימי' כ"ח מ"ה דנשמתו מאור פני' העליוני' מאחר שדבריו חיים וקיימי' וישראל מתקשראי' בס"ר אותיות התורה כמו במ"ת ממש וד"ל (וכן בעולי רגלים דכתיב יראה כל זכורך את פני ה' כו' וכשם שבא לראות כו' ועתה הן ג' תפלות כו') וזהו ג"כ ענין הדלקות נרות המנורה במקדש שהוא להאיר אור בנשמות ישראל שנק' נרות ה' שיקבלו מאור פני' העליוני' בתוס' אור חדש בפנימי' אור החכמה שבנפשם להאיר במדות שבלב כנ"ל וד"ל:

(ל) אך הנה המדרגה הב' בסיבת הארת הפנים שלא מצד אור החכמה הוא הבא מלמטה למעלה והוא מחמת השמחה שבאה בפנימית הלב דוקא כמו כשיתפעל מבשורה טובה ונפלאה ביותר או מיין המשמח הלב ויעלו הדמים