מד,א

יותר מאור המאיר דקו"ח כנ"ל וע"כ מאיר גם בחשך דלילה כמו ביום ממש משום דהחשך עצמו יש בו יתרון אור רב כו' כנ"ל אז אין הפסק כלל בין ב' הויות הנ"ל דהעלם וגלוי מאחר שההעלם עצמו בא לגילוי משום דקמי' כחשכה כאורה כו' ואז א' ולילה כיום יאיר כו' (וזהו גילוי האור דעצמות א"ס ב"ה ממש שלפני החשך העליון שגם החשך העליון מאיר כאור כו' לעת ערב יהי' אור כו' שזה האור שמאיר בלילה ודאי גדול מאור היום כמ"ש שיש יתרון האור מן החשך עצמו כשמאיר מטעם הנ"ל עד שנכלל בו אור המאיר כי יש בכלל מאתים מנה וד"ל וזהו וה' יגיה חשכי וה' בתוס' וי"ו לחבר ב' הויות הללו יחד ולא עוד אלא להוסיף אור גדול בהויה דאור המאיר שא' תחלה כי אתה נרי הוי"ה כו' ע"י וי"ו זה המחבר כו' היפך הפסק הטעמים שבין ב' הויות די"ג מדה"ר הנ"ל והענין הוא כנ"ל דהעכו"ם טמאו כל השמנים שבהיכל שהוא אור חכמה שבתורה הנגלית כמ"ש להשכיחם תורתיך כו' ומצאו שמן טהור שמן הטוב שהוא פנימית ומקור האור דח"ע כמו שהוא בעצמות א"ס ב"ה שנק' אור ז' הימים שנגנז לצדיקים לע"ל וע"כ הדליקו ממנו ח' ימים כנ"ל והעיקר הוא מה שהדליקו נרות בחצרות קדשך כו' שזהו מה שהחשך עצמו מאיר שהוא יתרון אור גדול מאור דחכמ' ע"כ מזה המשיכו במקור האור דתורה להיות תור' אור בגילוי רב יותר מעצם אור המאיר כו' וזהו עיקר ענין מצות נ"ח להיות החשך דלילה מאיר מצד עצמו ששרשו בחשך העליון שלמעל' מן האור המאיר דחכמ' וכנ"ל בשרש אש השחור כו' וד"ל וביאור הענין לפי שבימי חשמונאי' נפלו כנ"י בתחתית המדריגה שא"א הי' שיאיר להם מבחי' אור המאיר דחכמ' ע"כ גברו העכו"ם להשכיחם תורתך כו' וכמו שאנו רואים בעקבות משיחא בדור האחרון שתערוב' טו"ר יותר הרבה מדורות הראשונים דגם שהיו בהם רשעים גדולים אבל צדיקים שבהן היו צדיקים באמת קרובים לנבואה ורה"ק כו' כי הטוב נבדל לגמרי מן הרע ע"כ היו אז צד"ג ורשעים גדולים משא"כ בדורות האחרונים אין צד"ג ולא רשעים גמורים כ"כ כו' מצד שבחי' הטו"ר מעורבים לפי שבכל דור מתברר עה"ד טו"ר ודורות הראשונים הי' בערך הראש לגבי הגוף וע"כ נק' נשמות שבדור האחרון בשם עקבות משיחא כמו אשר חרפו עקבות משיחך והענין הוא דנשמות הגבוהות כחם חזק מאד לגבור על הגוף שתומ"י שיתבונן בגדולת ה' יגבור כח הדביקות אלקי' להפוך חומריות הגוף גם הוא לה' לבדו כו' כביטול היש לאין וזהו אור המאיר שנק' נה"ח שמדליק בפתילה כנ"ל אבל נשמות השפלות מאד שבעקבות משיחא אעפ"י שמתפעלים בדביקות אלקית אין בהן כח להפוך חומריות הגוף כלל וכלל גם אחר כל השגות אלקות בהתפעלות רב לא יזיזו טבעיות הגוף כלל ונשאר הגסות והחומריות במקומה בשלימות ולא יכלה באור האלקי כלל ודוד הי' מרכבה לבחי' מל' ראה בבחי' נשמות שבעקביים שהן בבחי' חשך גמור דק"נ מובלע ברע דנה"ט שלא יועיל להן אור האלקי דנה"ח להאירם רק הרי יש כאן כליון פתילה באש השחור והוא התשובה שמהפך חשוכא עצמו לנהורא שזהו החשך מצד עצמו מאיר שהוא בהיפוך הרע עצמו לטוב ע"י תשובה אמתית כו' ע"כ א' וה' יגיה חשכי חשך גמור דקליפה הגסה יגיה אור שתאיר הרבה יותר מאור דנה"ח שבצ"ג שא' כי אתה נרי ה' כו' מטעם הנ"ל באש השחור כו' וז"ש וה' בתוס' וי"ו המחבר להמשיך מחשך העליון תוס' אור גדול הרבה מאשר נר הוי"ה מאיר אחר ההעלם דחשך וע"כ אין הפסק בכאן אדרבה מחבר מאור הגדול דחשך סתרו להוסיף אור בשם הוי"ה הראשון והוא מ"ש יגיה חשכי עד"מ מקשת הנראה בו ג' גוונין דשמש בהבהקה יתירה הרבה יותר מגוף הג' גווני אור הללו בשמש עצמו כו' וכמ"ש במ"א בענין מראה הקשת הוא מראה הנוגה