מט,ב

כל הדורות שניזונין בחסדו והן עוברי רצונו וכו' והיינו אין כמוך באלמים והוא ענין א' עם משלים הנ"ל בשינה או טרדא עמוקה כו' שכל זה היינו רק מצד עוצם העילוי בעצמותו שאין כל ההשתלשלות תופס מקום כלל כנ"ל ע"כ נק' ארך אפים להאריך אף כ"כ שגם שגוים מרקדים בהיכלו הוא שותק וסובל והן הן גבורותיו וד"ל ואמנם הגם שהן הן גבורותיו מצד עצם הרוממות שאין לו שיעור למעלה וכמ"ש המגביהי לשבת כנ"ל אבל יש אופן שני שבהיפוך ממש שמשפילי לראות בשמים כו' והיינו כמו שאו' עורה למה תישן ה' כו' וכן ויקץ כישן ה' שהוא עד"מ אדם המקיץ מן השינה שיורד שכלו במוחו ומדותיו בלבו אזי ירגיש בכל אשר יעשו נגד רצונו גם בדבר הקטן שבקטנים כמו גם בזבוב ושממית שבבית לבלתי תלך בשולחנו ומטתו וכה"ג ידקדק גם עם עבדו ושפחתו כחוט השערה גם בדקות כו' והנמשל מזה יובן למעלה דהגלות נק' שינה וכאשר נתעורר מן השינה כמ"ש עורה למה תישן ה' אז יורד ונשפל מן עצמותו להאיר בחכמ' ומדות דאצילות בבי"ע עד סוף העשי' להיות מרגיש ומשגיח גם במעש' הע' שרים דנוגה דעשי' לדקדק עמהם כחוט השערה כמ"ש המבין אל כל מעשיהם ואינו רם ומתנשא על הגוים אדרבה יורד ומתצמצם ביריד' ושפלות גדולה להשגיח על כל אשר עושים לנגד רצונו ובפרט במה שמצירים לישראל עמו חבל נחלתו שזהו כאלו נוגעי' בבבת עינו כבי' כמ"ש יצרנהו כאישון עינו כו' היפך השתיקה והסבלנות מטעם הנ"ל וד"ל:

(טו) אך הנה סיבת הירידה והשפלות הנ"ל היינו רק ע"י אתדל"ת דכנ"י בתו"מ שנק' בשם רמ"ח אברים דמלכא כמו שאברי הגוף הכל כלים מכלים שונים לגלוי אור וחיות הנפש באופני' שונים כמו השפעת החסד ביד שהחסד הוא אור וחיות מדה שנטועה בעצם הנפש ובאה לגלוי אור בכלי היד דוקא וע"י הצדקה וחסד שעושין ישראל למטה באתדל"ת זו נעשה אתדל"ע להיות מאיר אור חסד עליון שבעצמות המאציל לבא בבחי' כלי והוא כמ"ש אתקריאת בתיקונא דא חסד דרועא ימינא כו' להיות זן את העולם בחסד בעולמות הרוחניים עד עוה"ז השפל שזן ומפרנס לכל והיינו רק ע"י אמצעי' ריבוי הכלים דחסד עליון וכה"ג בכל המצות מעשיות הן רק בחי' כלים לעורר אתעדל"ע להיות נמשך האורות דע"ס בכלים מכלים שונים וע"כ נק' המצות רמ"ח אברים דמלכא כידוע וז"ש אשר קדשנו במצותיו מצותיו דוקא מצות שלו כמו שידוע שהקב"ה מניח תפילין ומתעטף בציצית וכו' וכמ"ש אם במצותי תשמעו וכן באברהם א' וישמור מצותי כו' היינו ג"כ ע"ד הנ"ל שאור העצמות יורד ונמשך בחכמה ובינה דאצילות ע"י התפילין שמניח כידוע דד' בתים דתפילין הן ד' מוחי' במקיפים ופנימי' וכן בל"ב חוטין דציצית נמשך בחי' ל"ב נ"ח במקיף ופנימי וכך הוא ענין כל המצות עליונות שנק' מצותי וזהו אשר קדשנו ג"כ במצותיו להיות יחוד וחיבור או"כ ע"י מצות שלנו כמו במצותיו ממש וד"ל (ולפ"ז לכאורה נהפוך הוא שלא ע"י אתדל"ת נעשה אתדל"ע אלא קדשנו במצותיו שנק' רמ"ח אברים דמלכא דהיינו בחי' או"כ מקיפים ופנימים שכבר נאצלו מעצמות המאציל וכמו אברהם קיים כל המצות עליונות היינו כל היח"ע באו"כ ע"י העובדות שלו וכמו יעקב במקלות עשה יח"ע שבמצות תפילין כידוע ועכ"ז א' ושמי הוי"ה לא נודעתי להם רק ע"י מ"ת ומצות מעשיות שישראל עושין בגשמיות דוקא הענין הוא כידוע שכל השתלשלות דע"ס או"כ מקיפים ופנימי' הכל נמשך ע"י מאמ' קו המדה במדה וקצבה בקו"ח שהוא מקור כל האו"פ ומקיפים וגם ע"י ריבוי מסכים והעלמות שבין עליון לתחתון שאם הי' מאיר אור מעליון לתחתון ביתר מכפי המדה דקו המדה הנ"ל הי' כל עלול מתבטל בעילתו ומכ"ש אופני היחודים והתכללות זע"ז