נג,ב

רצון כך מלמעלה למטה מצד עצמותו נמשך לנש"י להיות ממילא עי"ז גלוי התעוררו' רצון ובחירה כו' שזהו למעלה מבחי' התעוררות הרצון והחכמה וטעם לרצון והיינו למעלה מבחי' אור אה"ר ואור החכמה דתורה שאעפ"י שלא יוכל אור דחכמה דתורה ואור הרצון דכתר עליון להאיר בנש"י בזמן הגלות אבל מלמעלה מבחי' האור וגילוי דכו"ח כו' משם דוקא יכול להמשך ולהגיע לנש"י גם בהיותם בחשך ולא אור כלל דכל הגבוה גבוה יותר יותר יוכל לירד מטה מטה ביותר וכנ"ל בענין המגביהי לשבת ע"כ משפילי לראות כו' ונמצא שבחי' המשכה זו דזתים בגולה שעל ראשה למעלה מאור פני המנורה שבזמן בהמ"ק שע"י הדלקת כה"ג וד"ל:

(כד) אך הנה פרטי ענין המנורה דזכרי' בשני זתים מימין ומשמאל הגולה הענין הוא מה שאנו רואים שימצא כח ועוז לנש"י להתעורר בתשוב' גם מבלתי בחירה ורצון מצד עצמם כלל ולא מצד הארת אור אה"ר עליונה כלל כו' רק שבא ונמשך מעצמו בהעלם בכח נשמתם כו' להיות סו"מ ועשה טוב בפ"מ זהו ענין ההתחלקות דימין ושמאל מהשני זתים על הגולה וכדוגמא שהי' במ"ת התחלקות זו בבחי' אור המאיר בגילוי אור פני מלך כו' באמרו אנכי ולא יהי' לך שמפי הגבורה שמענו כו' שהוא שרש למ"ע ול"ת כידוע בענין קבלת התורה כך הוא בזמן הגלות בהסתר פנים בא בחי' ההמשכ' העצמי' ומקורי' בהעלם ובכח לכל נש"י מלמעלה מבחי' אור כנ"ל בהתחלקות ג"כ לחו"ג שהוא לימין הגולה ושמאלה להיות כח ועוז בנש"י למעלה מן הבחירה כו' להיות סור מרע בל"ת ועשה טוב בפ"מ ומן הגולה נמשך למוצקות שהן מקוריות הז' המדות אוי"ר כו' כמו שהן בעצמיות הנק' יחידה ומשם נובע בהעלם לז' נרות שהן ז' מדות בגילוי שנמשכי' מחו"ב ובכללות הן כללות נש"י שנק' ז' נרות המנורה רק שבזמן בהמ"ק הי' אהרן כה"ר העליון מעל' אותם להאירם מלמעלה למטה בגילוי אור כמ"ש בהעלותך את הנרות שהן כללות נש"י אל מול פני המנורה יאירו בבחי' שמן ואור שנק' שמן למאור כו' ובזמן הגלות שאין בחי' אור אה"ר דכה"ג מאירם אז נמשך בהן מעצמות העלם ומקור האור דכו"ח שגם בחשך יאיר כו' וע"כ נק' מוצקות שממילא מוצקים מן הגולה והוא מקור השני שנמשך מחו"ב שבכתר שנק' גולה והכל בבחי' העלם העצמות אבל מקור הראשון הוא מה שנמשך מן הזתים לגולה בהתחלקות לימינה ושמאלה שאין אתדל"ת שע"י הבחירה ורצון יוכל להגיע שם כלל להיותו למעלה מבחי' גלוי רצון וטעם כנ"ל באורך וד"ל ונמצא יש ב' מדרגות הא' ע"י בחירה ורצון כנ"ל באופן הא' דובחרת בחיים ע"י אוי"ר באור דכו"ח שנמשך עי"ז אור פנים העליונים להאיר את הנרות דכנ"י כענין משכני אחריך נרוצה וזה הי' במ"ת וגם בכל דור שגם בזמן הגלות יש עתים מיוחדים שמאיר אור פני מלך לנש"י כמו בג' רגלים וביו"כ בי"ג מדה"ר שיאר ה' פניו כו' וע"ז אמר בהעלותך שהוא אהרן כה"ר כו' והב' אופן הב' בביטול רצון בעול מל' שנמשך מן העצמות ממש למעלה מבחי' גלוי אור דכו"ח כו' שמזה יהי' ענין כתר ש"ט דמשיח דכתיב בי' ישכיל עבדי בחי' עבד שלמעלה מבחי' בן וכמ"ש הקים עול עול' של תורה דוקא וכמאמר אשרי מי שעמלו בתורה כו' וכמ"ש כי לי בנ"י עבדים כו' כנ"ל וע"ז א' שמח נפש עבדך שצריך להמשיך לעבד שמחה מאחר שאינו עושה רק בעול מל' לבד ואמנם השמחה שנמשך לו מלמעלה כמו בשמחה ש"מ שמצד שקיים רצון המלך שרשו בעצמיות הנפש ממש שלמעלה מן התעוררות הבחירה ורצון כנ"ל וזהו שמח נפש עבדך כי אליך ה' נפשי אשא פי' נפשי כל נפשי היינו כל עצם נקודת הרצון שלמעלה מן הבחירה כו' והוא ע"י בטול רצון בעול מ"ש בחי' עבד דוקא ע"כ א' שמח נפש עבדך כי אליך כו' וד"ל