לא, ב

בכל אינון גוונין נהירין דלתתא שמקבלים מחיצוני' ואחוריים שנק' גוונין נהירין דלתתא ג"כ שיקבלו גם הם מבחי' הפנימי' דוקא משא"כ בחי' דרך שאינו בא להאיר רק בפנימי' דמל' בה"ס הראשונות בלבד כנ"ל ולכך א' לרוץ ארח דוקא ולא דרך אעפ"י ששרשם א' הוא מבחי' ז"א כנ"ל וד"ל. אך מבואר למעלה בהיפוך בפי' דרך שהוא מ"ש ההופכי הצור אגם מים דחסדים דדכורא שזהו בחי' דכר שבנוק' להשפיע למטה שהוא למעלה בשרשו מבחי' ה"ג שלעצמה כו'. ושרש ב' הפי' מחולקים הללו תלוי' בב' פי' דקי"ס שעז"א הנותן בים דרך כידוע דבזוהר מפרש שרש קי"ס בבחי' העלאה מלמטה למעלה שבחי' אור הבריאה עולה למעלה באצי' כמ"ש במ"א באריכות בביאור ענין המאמר כד סליק ימא גלגלוהי כו' והיינו בחי' הדרך דיבשה שהוא בים עלמא דאתכסיא שזהו עליות העולמות שמקבלים מה"ס האחרונות שעלו בבחי' ה"ס ראשונות שנק' ים וזהו בפי' הנ"ל דדרך הוא בה"ס ראשונות שנק' דרך כבושה כו' אבל בכהאריז"ל מפרשים שרש קי"ס בבחי' ירידה והמשכה מן ההעלם לגילוי שזהו בחי' לידה כו' דהיינו שבחי' האצי' שנק' העלם נעשה בבחי' גילוי דדרך ביבשה וז"ש הפך ים ליבשה שמעלמא דאתכסיי' דוקא בה"ס ראשונות נעשה בחי' עלמא דאתגליא כו' וכענין ברוך ה' מן העולם ועד העולם (וכדמיון הניסים שלמעלה מן הטבע המאיר בטבע לעשות היפוך הטבע וזהו דרך גבר בעלמה כו' וכמ"ש במ"א בפי' מאמ' הזוהר ע"פ שאל לך אות העמק שאלה כו' והוא כי הנה העלמה הרה כו') וזהו בחי' דרך שבים שמשפיע למטה דוקא ונק' דרך כבושה לרבים דוקא בנהירין דלתתא בבחי' ה"ס אחרונות עד מ"ח צירופים האחרונים דאלקים כו' ולפי"ז בחי' ארח הוא בה"ס ראשונות דמל' שהוא לפרקים בכל יחוד דזו"נ בלבד כמו במועדים וכמו בזמן הבית שהי' יחוד פב"פ כו' וארח זה לנוק' בלבד היינו רק מה שמקבלת בשביל עצמה ולא לצורך השפע לעולמות (והוא ג"כ עליות הנשמות מג"ע לג"ע כו' שנק' ארח לפרקים משא"כ זיו המל' התמידי בג"ע נק' דרך כו') ולפי"ז לא יתפרש לשון מאמר זה במ"ש לאשקאה ולאשלמא בב' מדריגות אלא קאי אלרוץ ארח דוקא שהוא לאשקאה להמתיק הגבו' דנוק' בחסדים דדכורא כמ"ש ההופכי כו' שיהי' נק' בבחי' דכר להשפיע למטה לאנהרא בכל סטרין דוקא ומ"ש למפתח בה ארח לאנהרא לתתא זהו מפרש לבחי' דרך שא' תחילה ולא בבחי' ארח דלנוק' בלבד וד"ל: