מקצה השמים מוצאו

לא, ב

(נא) מקצה השמים מוצאו. פי' בזוהר (שם) וז"ל. מקצה השמים מוצאו. מסייפי אילין שמים עילאין דקאמרן איהו נפיק בגין דבסופא דגופא איהו נפיק. ובההיא אתר אשתמודע בין דכר לנוק'. ודא