לו, ב

רזא דג' שמהן דשלטין ביומא דשבתא על כל שאר יומין. פי' ג' מוחין הללו חב"ד לפי שמהם נמשכים ג' מוחין דחב"ד לכל ספי' וספי' בפרט לכל ימי החול דלהבא בבחי' המשכה דוקראת לשבת עונג כו' וכמ"ש למעלה בענין ב' שבתות כהלכתן כנ"ל באריכות הנה לזה א' דג' שמהן הללו שלטין ע"כ שאר יומין דחול וד"ל. ובג"כ תושבחתא דא קאמר דוד ברוח קודשא על נהירו ונציצו ושולטנא שלימא דיומא דשבתא ע"כ שאר יומין. פי' לנגד ג' שמהן הנזכרים למעלה שהן ג' מוחין דחב"ד העצמי' הנ"ל שנמשכים להיות בחי' חב"ד בכל ספי' בכל יומין דחול ע"כ א' ג' מדריגות נהירו ונציצו ושולטנא נהירו בבחי' אור החכ'. ונציצו בבחי' אור הבינה שבא בהשגה כו' ושולטנא הוא בחי' הדעת שכוללם יחד שנק' סיפור כנ"ל. והטעם שנק' הדעת שולטנא יותר מחו"ב עצמן (וגם מ"ש תחילה דשלטין כו' קאי על בחי' הדעת שכוללם יחד כו') היינו לפי שענין השליטו הוא ע"ד שלמטה ממנו שיומשך לפי אופן שירצה ויגזור עליו המושל וכמו כשגגה היוצאת מלפני השליט כו'. והנה ידוע דהמוח שליט על הלב להטותו ולהפכו מן הקצה לקצה שעיקר השליטה הוא להפוך ולהטות הדבר מאשר כבר נמשך לאופן היפוכו כך המוח שליט על הלב להטותו ולהפכו לאופן היפוך מאשר כבר נדבק ונתפעל כמו מאהבה לשנאה או להיפוך משנאה לאהבה וכה"ג. וזהו הנק' לבו ברשותו שהוא ברשות המוח. ואמנם עיקר זה ששולט המוח על הלב הוא במוח הדעת דוקא והטעם הוא כי הדעת כולל חו"ג ע"כ הוא שיכול להטות מדין כלפי חסד כמו משנאה לאהבה או להיפוך וטעם ההטי' הזאת במוח הדעת דוקא אינו רק מפני השכל ומוחין של המדה כפי רצונו מהיפוך להיפוך דהיינו גם אותו שכל שיחייב לזכות וחסד יטהו אל ההיפוך שיחייב הדין והעונש וכן להיפוך משכל המטה כבר כלפי דין ועונש יטהו אל ההיפוך שיחייב החסד והטוב ולזה יש בכח הדעת להטות המדות מן הקצה אל הקצה ונמצא שבמוחין שבמדות הוא שליט וזהו מפני שהדעת כלול מחו"ב וחו"ג שבהן ולזאת שליט על הלב שיקבל המוחין שיהי' כפי הוראת הדעת דוקא (וכמ"ש במ"א בענין ד' בתים דתפילין שהדעת מתחלק לחו"ג בב' מיני מוחין להטות שכל זה כלפי זה או כו' ונעשה חו"ב ד' מוחין ומשם יפרדו לכמה מיני הטיות שונות והן ל"ב חדרים שבמוח שע"י הדעת כו'). וז"ש שולטנא בבחי' הדעת דוקא שבחי' הדעת שכלול מחו"ב הוא עיקר השליט על אופן המשכות המוחין דחו"ב במדות לכל וי"ו ימי החול והג' שמהן הנזכרים למעלה דשלטין ע"כ שאר יומין היינו בחי' הדעת. וז"ש השמים מספרים כבוד אל בבחי' סיפור דדעת שכלול מחו"ב וע"י יומשך לכל וי"ו ימי החול מבחי' המוחין דאו"א שבשבת כו' וד"ל: