לז, א

אעפ"י שאינו ברוחב כו') וכמבואר בד' מדות שבתלמידים כו'. וכ"ז דמיון להבין למעלה בחי' יסוד דנוק' שהוא שקוע דוקא להיפוך מיסוד דדכורא כו'. וזהו בכל עו"ע משפיע ומקבל בכלל ובפרט בחי' יסוד דעלול הוא שקוע לקבל כל שפע הבולט דדכורא וד"ל. ומעתה יובן ג"כ בענין ב' צדיקים. ב' יסודות דזו"נ דיסוד ז"א הוא כח אור עליון המביא כל שפע אור לחוץ למקבל שהוא בחי' המל'. וצ"ת הוא בחי' יסוד דנוק' שקולט היטב לכל שפע מ"ד דז"א ונק' צדיק וצדק כידוע. ומ"ש רננו צדיקים בהוי' ביומא דשבתא דוקא לפי שכל יומין דחול אור הזרוע לצדיק במל' בא למטה בבי"ע לברר בירורי' דרפ"ח כו' וכתיב הלוך ילך ובכה נושא משך הזרע אך בשבת בוא יבוא ברינה נושא אלומותיו אחר הבירורי' שבחול שהוא בחי' ההעלאה. וזהו ענין הרננה דוקא כמו המצליח במלחמה או עסק מו"מ שירנן על טוב הצלחתו שניצל מן ההיזק ובא לעילוי כו' כמ"ש במ"א וד"ל. וזהו ביאור פרטי דברי המאמר השמים פנימי' או"א שבז"א נטלי ברישא ואח"כ נהיר ונגיד בבחי' יסוד ז"א וע"ד רננו צדיקים ב' יסודות דזו"נ בהוי' העצמי' דאו"א שבז"א שנק' הוי' סתם מצד שלימותו העצמי' כנ"ל. ומ"ש ושמשא אתתקן היינו בחי' יסוד ז"א כנ"ל. והוא נהר דנטיל וכניש כולא כמ"ש ותקופתו כו' ולהיותו ממולא מכל מיני מדריגו' דאורות העצמי' דאו"א שבז"א ע"כ א' אתתקן לאתנהרא ביומא דא וד"ל. וזהו כל עיקר הסוד והטעם שסידרו אנכה"ג לרננו צדיקים אחר השמים מספרים שזהו כפי סדר ההשתלשלות בתחילה מוחין חדשים דאו"א עצמן בז"א ואח"כ רננו צדיקים בחי' יסודות דזו"נ ואח"כ לדוד בשנותו שהוא בחי' המל' שבבי"ע כמשי"ת וד"ל: