מז, א

מפנימי' הגדלות דאו"א עד שבחי' גדלות דאו"א שבז"א בצלם בחול נק' קטנות דשבת ולכך מתפלת שחרית דחול נעשה תפלת ערבית דשבת אך בחי' צ' דצלם נק' גדלות המוחין בש"ע דחול ובשבת אין הארה זו רק בש"ע דערבית וביום השבת מאיר מלמ"ד מ"ם דצלם דהיינו עיקר הגדלות דאור אבא וזהו ממוחין דשבת נמשך בחי' מוחין פנימאה ליחוד דק"ש דכל יומין דחול (כנ"ל בפי' בכל הארץ יצא קום) ובזה מיושב ל' המאמר יותר במ"ש דכל אינון תושבחין כבוד דיום השבת דאיהו תושבחתא דגדלות בשאר יומין וכמובן במ"ש בפע"ח בענין תפלת ערבית דשבת כו' וד"ל: