נד, ד

אנא אמלוך כו' כמ"ש במ"א וזהו ומבלעדי אין אלקים דמל' מל' דא"ס מכ"ע דאבי"ע (ואעפ"י שהארת עצם הקו אינו מאיר בבי"ע אבל ע"י התלבשות דמל' דאצי' בכתר עד מל' דמל' דעשי' יש חיבור למל' דא"ס במל' דעשי' ועוד אפשר דמל' דא"ס שלפני הקו מאיר גם בסופו דכל דרגין במל' דעשי' מטעם הנ"ל אעפ"י שאין אור הקו שם). וזהו פי' ומבלעדיך אין לנו מלך פי' מבלעדי מל' דא"ס אין לנו מלך כמ"ש אין אלקים כו' משום דמלכותך מל' כ"ע מטעם הנ"ל. וגם בסוף כל דרגין דעשי' אין לנו מלך מבלעדיך (ויותר נכון לפרש בהיפוך דגם מל' דא"ס אין לנו מלך מבלעדיך בעצמות רצונך כמ"ש לך ה' הממלכה כו' וכידוע בענין אמרו לפני מלכיות בר"ה דצריך לעורר מחדש לרצוה"פ לעלות במח' אנא אמלוך כו') גואל ומושיע כי גואל הוא בחי' יסוד ז"א כידוע בפי' אם יגאלך טוב יגאל כו' ובתחילה א' מלך שהיא בחי' המל' ששרשה ג"כ ממקורא דכולא כנ"ל. ועתה מדבר גם בבחי' יסוד שהוא המשפיע למל' שנק' גואל וכידוע בענין סמיכת גאולה לתפילה הנה גם בו א' שמבלעדי אין לנו גואל משום דעיקר כח הגאולה דגואל זה ג"כ ממקור הראשון בא והוא מבחי' יסוד דמל' דא"ס שהרי א' אם יגאלך טוב יגאל טוב זה יסוד וא"ל יגאל מפני שאין בחי' החס' שביסו' מספיקין לגאל וגאלתיך אנכי מי שאנכי שהוא בחי' הכ' שבמל' דא"ס וכמ"ש בש"ע ומביא גואל לב"ב כו' וד"ל. ומ"ש גואל ומושיע הוא בחי' החס' שביסוד הנק' גואל וכמ"ש וזוכר חסדי אבות ומביא גואל כידוע דבחי' היסוד כלול מריבוי החס' מאוד והוא מכללות כל החס' שבכל האורות העליונים מרכ"ד ועד סוף הכל מאחר שבחי' יסוד הוא המביא הכל לידי השפעה מגבוה לנמוך א"כ בהכרח שכלול מכללות כל בחי' החס' שיש בפרט שבכל מדה וספי' עד חפץ חסד העצמו' ממש כו' וד"ל: