נז, א

המרכבה דזכרי' בסוסי' שחורים ואדומים כו' שהן התלבשות השכינה בנוגה דעשי' ויצי' שנק' סוסי' כו') וכמ"ש מלך אלקים על גוים ונק' מלך הגוים כו' אז בחי' המל' נק' אלם כמ"ש נאלמתי דומי' וכן כרחל לפני גוזזיה נאלמה וכה"ג וכמארז"ל ע"פ מי כמוך באלים אין כמוך באלמים עכו"ם מרקדי' בהיכלו והוא שותק כאלם לא יפתח פיו כו' וכ"ז מצד תגבו' יניקת החיצוני' גם מע"ב צירופים דאלקים דקדושה והיינו עכו"ם מרקדים בהיכלו בהיכל ק"ק דעשי' וכמ"ש בתיקון חצות אלקים באו גוים כו' טמאו את היכל קדשך כו' עד היסוד בה כו' וכמ"ש במ"א וד"ל: