נז, ד

אלמים שמפעיל הדבור וזהו לע"ל דכתי' קול חתן וקול כלה שיש קול לכלה ונקרא קול גדול ולא יסף כמ"ש במ"א וכן כדוגמא הזאת בענין בשכמל"ו שהי' או' בבהמ"ק בקו"ר וכן ביוכ"פ מטעם זה כמ"ש במ"א וד"ל: