נח, ג

הכתר למטה מתחילה מעורר ישנים דהיינו מוחין דאו"א ואח"כ מקיץ נרדמים בחי' זו"נ מבחי' הסתלקות מוחין שלהם כנ"ל. ואח"כ מאיר גם בקטנות דאלם מאלקים ואח"כ מתיר אסורים וסומך נופלים שבנוגה דבי"ע שזהו רבותא גדולה יותר לפי שכל מה שבא האור למטה מטה יותר עד בחי' נוגה דעשי' שם הוא בא בבחי' פנימי' הארת אא"ס שבכתר יותר וכמו בענין מכות בכורות במצרים דכתיב ועברתי באמ"צ אני ולא מלאך כו' וכמ"ש במ"א וד"ל: