נט, ג

היא בכל קומת הפרצוף כנס"י שכוללת כל העליו' שהזכיר קודם ועולה ע"ג כו'. ואעפי"כ אין אנו מספיקים כו' כי גם כל מה שנעוץ סוב"ת כי ידינו פרושות ותחב"ס כמ"ש ורגלינו קלות כו' הכל כלא חשיבי לגבי לך לבדך כו' וד"ל. אין אנו מספיקים להודות לך. הנה פי' אין אנו מספיקים משמע שמלבד שאין בנו הספקה למלאות כל אמיתי' ההודאה והשבח כמ"ש מי ימלל כו' משום דנק' נורא תהלות דלא ידעי לי' בר איהו וכו' הרי יש עוד ענין במה שאין אנו מספיקים מצד הזמן דהיינו שאין הזמן הבא בהשתלשלות יוכל להספיק ולהודות לעצמות אא"ס שהוא למעלה מהזמן וה"ק אילו פינו מלא כו' שהוא עליות המלכות בתכלית עד שיהי' ביכולתינו להודות לבחי' העצמו' אבל מצד הזמן אין אנו מספיקים להודות שאין הזמן מספיק לזה (דאם פי' אין אנו מספיקים שלא יוכל הכלי שאת לאיזה טעם הזכיר כל עליות הללו ובאמת גם זה הפי' שמצד מיעוט הספקת הזמן עולה בסגנון א' עם מ"ש למעלה בפי' אין אנו מספיקים כו') דהנה כתי' ערב ובוקר וצהרים אשיחה ואהמה כו'. והן ג' תפלות דאבות תקנום כידוע והטעם הוא כי ערב ובוקר הוא זמן יום ולילה ששרשו בז"א שנק' מקור התהוות הזמן שבמל' מלך ימלוך כו' כמ"ש במ"א בפי' שם הוי' הי' והוה כו' שכולל כל מה שיהיה עבר הוה ועתיד בבחי' זמן דמל' ולאחר שכוללם יחד אע"פ שצופה בסקיר' א' מ"מ נק' בשם מקור הזמן בכלל דכל ו' אלפי שנין ובפרט שם הוי' בכל אלף כו' וכמ"ש במ"א. והאבות הן המרכבה לבחי' חג"ת דז"א כידוע ולכך תקנו ג' תפילות שחרית וערבית שהוא בבחי' הזמן דיום ולילה אברהם איש החסד דז"א תיקן תפ"ש כי חסד אל כל היום וכידוע וכ"ז בבחי' המדות דז"א שמקבלים מאו"א אבל בפנימי' הכתר קודם שנחלק לג' קוין חח"ן כו' הוא למעלה גם מהיות בחי' מקור לזמן והיינו בחי' מל' דא"ק ובחי' פנימי' הכתר שהוא למעלה מהזמן וגם בהיותו בא בהתלבשות בזמן הרי הזמן אינו כלה כידוע בענין וע"י יתי' מלכותי' מל' עלם כו' לע"ו שזהו בחי' מל' דא"ס כמו שהי' הוא ושמו בלבד כנ"ל בפי' לך לבדך כו' וכמ"ש במ"א בענין דוד מלך ישראל חי וקיים עד דוד הגדיל כו' וד"ל. והנה כל החסדים הטובות שעשה ה' עם אבותינו ועמנו כו' אע"פ שנמשכו ובאו למטה בבחי' הזמן והיינו לאבותינו שהי' מרכבה לחג"ת דז"א מקור הזמן אבל מצד ששרש החסדי' והטובות הללו באו מעצמו' אא"ס שלמעלה מהזמן גם מהיות מקור לזמן כו' ולזה א' גם על אחת מהחסדים והטובות כו' מאחר ששרשם בא מלמעלה מהזמן ממש אין אנו מספיקים להודות עליהם כי אין הזמן מספיק לדבר שבא מלמעלה מהזמן והיינו שא' אפי' על א' מאלף כו' ור"ר פעמים הטובות כו' דגם