סה, א

עיקר בחינת התיקון דהיינו ריבוי הכלים וריבוי האורות שהוא בציור אדם כמו באדם התחתון שאורות נפשו מלובשים בכלים מכלים שונים רבים מאד משא"כ בנקודים ועקודים הוא מיעוט הכלים ביותר כידוע. ולזה נק' אדם דעשי' כי עיקר העשי' הוא בבחי' ריבוי כלים דוקא. ולכאורה ריבוי הכלים העלמת האור יותר אבל זהו עיקר קיומו ביותר כמ"ש במ"א. וז"ש באד"ר באני עלמין כו' ולא אתקיימו עד דאיברי בפרצופא דאדם דוקא כו' וכידוע וידוע שהתו' נק' ג"כ אדם באו"כ רבים וכמ"ש זאת תורת האדם כו' וכמ"ש בזוהר דאית בה פרקין ושייפין כו' שהוא עיקר ענין התיקון וזהו פי' אומר ועושה דהיינו באופן בחי' העשי' דאדם דאצי' שהוא בא בציור תמונה בכלים רבים וכמ"כ בחכ' שבתו' שבאה בבחי' ריבוי כלים דתיקון הנק' עשי' שבאצי' כנ"ל זהו בא ממקור ושרש הראשון שהוא בחי' ח"ס דא"א דוקא איך יהי' אופן ציור עולם התיקון דאדם דעשי' דאצי' הנ"ל בכל פרטי אופני התלבשות אוב"כ שבאדם זה הכל עפ"י בחי' אופן הרצון העצמות שבח"ס הנ"ל שזהו כפי אופן הצריך בבירורי' שיהי' ע"י אדם זה שהוא בחי' שם מ"ה דתיקון כנ"ל וד"ל. וזהו אשר יצר את האדם בחכמה פי' בח"ס דא"א יצר דמות תבניתו כמו בצלמו בצלם דמות תבניתו והתקין לו ממנו בנין התיקון כו' כי אדם אדמה לעליון ממש והענין ידוע דבחי' א"א עצמו הוא כמו בחי' א"ק אדם דבריאה שיש בו מאורות העצמות דא"ס ונק' אריכא דאנפין ובחי' הקיצור מכל פרט שבו הוא שמביא בבחינת עשי' לאדם דאצי' שנקרא עשי' שבאצילות כמו הקיצור שנעשה במפה מכל כדור הארץ או לוח מצוייר כו' וכן יש בבן מקיצור קיצור של כל עצמות דאביו וז"ש מה שמו מ"ה דא"ק וא"א מה שם בנו בחי' ז"א שנעשה בצלמו ודמות תבניתו ממש רק שבא"א וא"ק הוא הכל בבחי' אורות דא"ס שמאיר בקו"ח כו' ובז"א דאצי' שנק' אדם דעשיה הוא תכלית הקיצור שבא בהגבלת כלים רבים לצורך שפע עולמות דבי"ע כידוע וזהו אומר בח"ס ועושה לאדם דעשי' ואז ממילא ז"א דאצי' גוזר ומקיים עפ"י אור אבא שבו. וכמ"ש מה שם בנו כו' והכל עולה לענין א' עם פי' דלעיל וד"ל: