סה, ג

נקרא אין והבינה נק' יש. אך הענין הוא דשניהם אמת מטעם הנ"ל דשרש העצמי' הוא בחכ' דוקא אך בחינת התפשטות של הבנין והעשי' בפרטי פרטיות הוא בבינה דוקא וז"ש ברא אלקים בבינה דוקא וכן עשית בבינה אבל שרש העצמי' הוא בחכמ' ולכך א' כולם בחכ' דוקא אבל עשית עשי' בגידול בפרט הוא בבינה דוקא וכן ברא אלקים שהן הל"ב מאמרות דויאמר אלקים כו' ל"ב שבילין דמתפתחין כו' והיינו דאבא א' לאימא ואימא נק' אומנא כו'. ובכ"ז יובן ג"כ בענין הבירורי' דלעיל שהוא בחכ' היינו שרש ומקור כח המברר והמחבר ומודד או"כ שזהו עיקר שרש העשי' דבירורי' הנ"ל אבל בחינת גילוי התפשטות העשי' דבירורי' הוא בבינה שמגלה כח החכ' כו' וד"ל. וזהו פי' עושה בראשית שהעשי' בגילוי בפרטי' הוא בבחינת בינה דאצילות אבל עיקר כחה לתקן ולעשות הוא ע"י החכ' דוקא שמלובש בה בהעלם כנ"ל. וזהו עושה בראשית מה שבינה עושה הוא ע"י בראשית דחכמה דוקא שהוא העיקר והשרש למעשה דבינה כנ"ל בפי' עשית בבינה וד"ל. וזהו סמיכת מאמר זה דעושה בראשית למאמר דגוזר ומקיים שהוא באור אבא כנ"ל להיות ידוע בע"ח דעיקר השביר' הי' בבחי' ס"ג דבינה דנקודים והן ז' מלכים דתהו בלע ויובב כו' שנפלו למטה בב"ן דנוגה דבריאה וידוע דאין מיתוק הדין אלא בשרשו דוקא והוא ממקום שנפלו משם שהן ז"ת דבינה והן ז"מ רעות דנוגה שמתבררים ועולין לשרשן בבחינת ס"ג דבינה שלמעלה ממ"ה כנ"ל ולזה הטעם עיקר מקום התיקון והעשי' של הבירור דרפ"ח כו' הוא בבינה דוקא כנ"ל בפי' עשית בבינה כי משם נפלו ומשם עיקר התיקון והמיתוק דאין המתקת הדברים אלא בשרשן כנ"ל וזהו פי' עושה בראשית עושה לשון עשי' ותיקון והוא בבינה מפני ששם הי' השבירה בז"ת דס"ג כו'. אך במה הוא עיקר ושרש התיקון שהוא השרש וכח העיקר לברורי' הללו שבבינה הוא בראשית בחוכמתא שהוא העיקר ושרש לתיקון זה שבבינה ונמצא בבינה אינו רק מקום המתברר אבל עיקר הכח המברר שם הוא בחכמה ולזה סמך עושה בראשית דבינה לגוזר ומקיים דחכמה משום דהא בהא תליא דמאחר שהוא גוזר ומקיים בשרש מעשה התיקון שהוא החכ' כנ"ל אח"כ ממילא מתברר בבינה בגמר מעשה התיקון והבירור בגילוי גם לז' מלכים דתהו שיבואו גם הם לבחי' התיקון וכמ"ש אשר ברא אלקים לעשות לתקן דאלקים דבינה הוא העושה ומתקן לז"מ דתהו להיות כי עיקר מיתוק הגבו' הקשות שנפלו למטה בנוג' מז"מ דתהו אינו אלא בשרשן בז"ת דבינה כנ"ל אבל במה עושה אלקים ומתקן דוקא בראשית דחכ' כנ"ל וד"ל: