סו, ב

בכרוזים שבכל חצות לילה כו' וכ"ז רק מבחי' ר"ר העליונים שבכ' בכלל שנמשך במל' ובחי' המל' שולח ב"ק ומכרזת מצד הרחמים שעל הנדחים כו' וכמ"ש עד יערה עלינו רוח ממרום רוח זה מתעורר מר"ר שבמל' שמרחם על הבריות בכ"י כו' ולהיות כי הנבראי' והנמצאים הן בע"ג א"א שיקבלו הארת י"ג מדה"ר שבז"א דאצי' עצמו משום דבאצי' איהו וחיוהי חד כו' והכל בבחי' א"ס איך יוכל בע"ג לקבל כו' רק ע"י אמצעות בחי' המל' דהיינו שתחלה מרחם על הארץ שהוא המשכות י"ג מדה"ר דאצי' במל' שהוא מקור כל בע"ג הנק' ארץ כנ"ל ואח"כ מבחי' מל' נמשך הרחמים העליונים לבריות דבי"ע. וז"ש ברוך מרחם על הבריות אחר שמרחם על הארץ דוקא כי הא בהא תליא דאותן הרחמים העליונים שבז"א דאצי' מהארת פנים דא"א כו' מתצמצמים ומאירים דרך בחי' המל' שמקבלת מז"א לבי"ע ע"י שהמל' נעשה כתר לבי"ע ואז נק' הרחמים הללו ע"ש בחי' המל' וכמו הכרוזים שב"ק מכרזת כנ"ל אז כל רחמים שנמשך בעולמות הכל מבחי' המל' דוקא כמ"ש אלקי עולם ברה"ר רחם עלינו אדון עוזנו כו' וכמ"ש במ"א. וכן למחול עונות ביוכ"פ שצריך לבוא ע"י בחי' המל' דוקא להיות נושא עון הנעשה בפו"מ וכמו והוא רחום יכפר עון ממש שצ"ל לזה המשכה דמל' בבחי' כח הפועל בנפעל הזה למחוק ולכפר עון כו' ולהשיב ממנו אפו בפו"מ כו'. וזהו מרחם על הבריות בפו"מ יהי' מי שיהי' גם בריות שהן למטה מאוד כמו שזן ומפרנס לכל שזהו מרחם על הבריות למצוא להם טרף מזונם וכמ"ש הזן את העולם כו' בחסד וברחמים נותן לחם לכ"ב כו' וכה"ג. אך הנה כל התפשטות רחמים שבא למטה מטה ע"י בחינת המל' דוקא ה"ז בא ממה שהמל' קבלה מתחלה מהמשכו' י"ג מדה"ר שבאצי' דוקא שהרי מצד עצם מדת המל' הוא מדת הדין היפוך הרחמים כנ"ל בענין דינא דמל' כו' רק ע"י שמרחם על הארץ להמתיק כל בחי' הדין והגבו' שבמל' אז ממילא לפ"ע זה מרחם מדת המל' על הבריות וכמו בכל ר"ה ור"ה שנהפך המל' ממדה"ד למדה"ר לכל העולמות מטעם זה כנ"ל ולכך סמך ב' המאמרי' האלה כא' משום דהבה"ת ממש כנ"ל וד"ל: