סח, ב

מנין הדיעות לזכות או לחוב שזהו ג"כ נק' הכרעה כהכרעת משקל בכף המאזניים מאיזה הוספה כל שהוא) וכך הוא במשפט ב"ד של מעלה יש מי שרובו זכיות מטה משקל זכיותיו ומכריע דעת ב"ד המצילין נפשו למעלה על דיעות המחייבין כו' שהוא התגברות החסד על הדין במדות עליונות שבמל' דאצי' שבא מצד הטיי' החסד דשכל המטה כלפי חסד כו' במדות דבינה דאצי' שמאיר מאור החכ' בבינה להיות נוטה לזכות או לחוב בשכל שבמדות. דבינה עצמה למעלה מהתחלקות דחו"ג זה ע"כ יוכל להיות משם ההתהפכות בחסדים וגבורות גם לאחר שכבר יצא הדבר לחוב או לזכות כנ"ל וד"ל. ומעתה יובן ענין ב' מדריגות דב"ד של מעלה שהוא בבחי' זו"נ דאצי' כנ"ל. דהנה מ"ש אימא מקננא בכורסייא יש בזה ב' אופנים האחד בחי' בינה שבמל' דאצי' שנק' אימא תתאה שמשם מקבלים בחי' ב"ד של מעלה היושבים בהיכל לשכת הגזית דבהמ"ק דבריאה לדון כל העולמות כנ"ל וכורסייא הן בחי' המדות שבמל' דאצי' שמתלבשים בו"ק דבריאה שנק' ז"א דבריאה ונק' דינא דמלכותא מלך במשפט כו' מלכא תתאה דאלקי' דבינה דמל' כו' ומאיר שם מבחי' ע"ב דחכמה שבמל' דאצי' כו' והב' הוא בחי' אימא עילאה דאצי' שבחי' המדות דז"א דאצי' מקבלים ממדות דבינה והן בחי' סנהדרין עליונים דאצי' עצמו בבהמ"ק דעולם האצי' וכנ"ל ששופט כל הארץ בכללות כנ"ל להטות לזכות או לחוב בבחי' המדות שבלב מלך העליון בחי' ז"א שנק' מלכא עילאה ובינה דאצי' נק' אלקים עילאה כו' ומאיר בה מבחי' אור אבא דאצי' כו' והיינו וה' הוא ובית דינו ששניהם מקבלים משרש א' מאימא עילאה עצמה דאצי' וזהו פי' האמיתי במ"ש אימא מקננא כו' אימא עילאה דוקא בו"ק דמל' שמתלבשים בו"ק דבריאה שנק' כורסייא ונק' כסא המלך כידוע לשפוט כל העולמות דבי"ע עד מלכי האדמה באדמה כנ"ל וד"ל: