סט, ג

למטה כו' כידוע בענין ב"ק המעורר בתשובה שהוא בא מחמת הר"ר די"ג מדה"ר דוקא אך י"ג מדה"ר הוא בבחי' הכתר שבכל פרצוף דוקא שהרחמנות באה מצד הרוממו' בעצם המשפיע והשפלות של המקבל כו' כמ"ש במ"א ולזאת הרי מתחיל שרש הראשון די"ג מדה"ר על העולמות התחתוני' מבחי' כתר דע"י שהוא ברוך שאמר כו' שהוא המרומם לבדו ומתנשא מימות עולם שהן ז"ת דע"י שהן מתלבשים בא"א שרש הנאצלים כנ"ל. ואח"כ יורד ומשתלשל אור י"ג מדה"ר דכתר דע"י לא"א באמרו ברך הוא שהוא בחי' כתר דא"א כו' עד ברוך שמו בחי' כתר דז"א דבריאה י"ג מדה"ר שבו נמשך לנוק' דז"א דבריאה באמרו בא"י כו'. וזהו מ"ש האל אב הרחמן בגילוי מבחי' מל' דבריאה בנברא יש מאין שבאה המשכת הרחמים מהעלם העצמות לידי גילוי גמור והוא עיקר הבא בגילוי התעוררות לעורר לנשמות ומלאכים כו' שישבחו ויפארו כו' להיות מהולל ומשובח בפי כל עד שיר גלגלים דעשי' כו' וד"ל. ואחר השיר בפסוד"ז דוקא אז יוכלו כל העולמות לבא בבחי' התכללות במס"נ ממש כמו ענין מיכאל מקריב נשמות ע"ג המזבח שהוא לאשתאבא בגופא דמלכא ממש כידוע והיינו ענין מס"נ דק"ש באמרו ואהבת כו' בכל נפשך ממש. וזהו עיקר בחי' העלאת מ"ן דנשמות ומלאכי' בכל פסוד"ז בהעלאה דשיר וזמרה בפה שאינו רק בחי' הכנה בלבד לעיקר העלאת מ"ן דמס"נ והתכללות ממש שבק"ש. וזהו כל עיקר ענין פסוד"ז שתים שלפניה שלפני ק"ש כו'. ואמנם בשביל העלאה דשיר בלבד צריך לבא מלמעלה ומדריגה יותר עליונה מבשביל העלאה דמס"נ מאחר שצריך לבא למטה ביותר כנ"ל. (וכידוע בענין עומק רום ועומק תחת כו' וד"ל):