יז, א

גילוי מקור התענוג שבתחילה דוקא כו' וכמשי"ת בפי' לרוץ אורח כו' וזהו פי' עד מהרה ולא עד בכלל כי מהרה בגימט' נ"ר והוא נר שבת שאז נפסק סיום אור השפע ונפסק ממילא המרוצה כו' ונמצא עיקר גילוי השעשועים שבח"ע שבראש בא בסוף אך הנה כ"ז הוא רק מן המשפיע אל המקבל לצורך בנין העולמות דאבי"ע וכמ"ש ואהי' אצלו אמון כו'. וכה"ג יובן גם כאן במ"ש בסוף המאמר אוחו לאנהרא כו' במהירות השפע למקבל בלבד משום דקאי בגילוי אור התענוג העצמי להוליד נשמות מאור הזרוע לצ"ע בחי' יסוד וכמשי"ת בעז"ה בפי' אמ"ר אך מתחילה צריך בהכרח להיו' יביע בהתכללו' לאתנהרא כו' ואח"כ לאנהרא להיות כי כח המוליד בדומה לו דוקא וד"ל: