עו, ג

מתפשט להיות נק' גדול וכמ"ש לך ה' הגדולה כו' כלומר להמשיך אותך בבחי' הגדול' להיות מקור לקו הימין דחסד כו' שהוא בחי' ההתפשטות למטה (כי לגדולתו העצמי אין חקר וכמו שהחסד וגדולה שבעצמות המאציל אין חקר ואין סוף כך בבחי' חסד וגדולה שמתפשט בבחי' הכתר דעשי' שהוא הרצון וחפץ לעשות עולם העשי' כמו כל אשר חפץ ה' עשה. וכמו בראשית בקדמין ברא והאציל כך יצר ועשה כידוע ג"כ בבחי' א"ס ממש דעשי' ואצי' שוין בבחי' רצון העצמות כמ"ש במ"א עד"מ הרצון דאדם להשכיל שכל רוחני והרצון לפעול ביד פעולה גשמי' הכל א' הוא ברצון א' ממש וזהו ונגדלך לנוכח וד"ל). וכל זה בבחי' ההתפשטות דחסד וגדולה שהוא בחי' הגילוי אור לירד למטה מטה. שזהו עיקר ענין הגדולה שהוא בחי' ההתפשטו' ביותר מלמעלה למטה (ולכך מקובלי' הראשוני' קורין לחסד בשם גדולה דוקא ונק' גג"ת ולא חג"ת כמ"ש בפרד"ס) ולהיפך הוא בבחי' קו השמאל שהוא בחי' ההעלאה מלמטה למעלה הנק' גבורה וכמ"ש לך ה' הגדולה והגבורה. שבחי' הגבורה הוא בחי' העילוי אחר עילוי בעצם הרוממות בעצמותו כידוע וזהו מ"ש ונשבחך שהשבח מרומם לבחי' העצמות בעילוי ביותר כנ"ל. (והגם שגורם ירידת האור מחמת זה כנ"ל בפי' בשבחות בה"ח היינו בשבחות שבא בגילוי אך כשמשבחין אותו מלמטה למעלה אז מתרומם בעצמו ובכאן מדבר בבחי' מקור קו השמאל קודם שנוכל לשבח אותו בגילוי והוא שא' ונשבחך להיות יורד ומצמצם א"ע בשבח שנשבחך בגילוי כמו פי' נגדלך בגדולה) הרי זה בבחי' הגבורות שעולה מלמטה למעלה שהוא בחי' קו השמאל דבג"ה כו'. וזהו שאמר בסידור ונשבחך בבחי' אימא דעשי' שהוא מקור הגבורות דקו השמאל (כמו הגבור כידוע). ונפארך הוא בחי' תפארת שהוא קו האמצעי שנמשך מבחי' הכתר (והוא בחי' ז"א דעשי' כמ"ש בסידור) והוא בחי' ת"ת שבכתר כמו שהוא נק' מפואר (במלאפו"ם) בעצם שכלול מהכל כנ"ל בפי' מפואר כו'. ונפארך הוא בחי' המשכה שיהי' נק' מפואר (בחול"ם) שנפארך בגילוי כמו מפואר בלשון חסידיו כו' כנ"ל. ונמצא בחי' חג"ת שבכתר דעשי' הרי מהם נמשך בחי' ג' הקוין שיהי' גדול ומשובח ומפואר למטה. וזהו נגדלך ונשבחך ונפארך לנוכח שיומשך מן ההעלם לגילוי כנ"ל וד"ל. ונמליכך ונזכיר שמך כו' פי' בסידור ונמליכך בחי' נוק' דז"א דעשי' שהוא בחי' מל' דעשי' סוף כל המדריגות דעולם העשי' וזהו ונמליכך לגבי הנשמו' שבגופי' שהם בחי' עבד בקבלת עול מלכו' שמי' שיתכן בהם העבודה בסו"מ וע"ט מצד עץ הדעת טוב ורע שבגופים כו'. אבל שרש נשמות ישראל למעלה באבא דיצי' נק' אבינו אב הרחמן כו' שהן שם בבחי' בן כו' כנ"ל וד"ל: