פג, ג

ריבוי הא' דעמקו מחשבותיך זה הוא למעלה גם מבחי' עילוי דסוף מעשה שעבמ"ת שהוא מל' דא"ס קודם הצמצום שנק' שמך עליון וכנ"ל בפי' נפלאותיך כו' אין ערוך אליך פי' אין ערוך לנפלאותיך ומחשבותיך שהן מקור למקור להשתלשלות לגבי בחי' עמקות מחשבותיך העצמי' כמו שהוא קודם שעלה במח' ורצון אנא אמלוך כו' והיינו אין ערוך אליך ממש לכך א' לשון מאד עמקו למעלה גם מטוב מאד שבסומ"ע שעלה במח"ת והוא ריבוי הב' שהוא ריבוי לבחי' עומק המח' כנ"ל וד"ל: