פז, א

כתר מל' והוא כתר שם טוב שעולה על גביהן כי נעוץ תחילתן בסופן וסוב"ת והוא קרן דוד בחי' מל' (כמ"ש במ"א בענין רמה קרני ולא רמה פכי ששאול נמשח בפך הוא בחי' כתר שבא בקוין כו' משא"כ קרן ששרשו בפנימי' הכתר כמו בקרן היובל כו') ומ"ש כראם דוקא היינו כמבואר במ"א בענין אל מוציאם ממצרים כתועפות ראם לו כמו הראם שרגליו גבוהים וקרניו עולים עד למעלה וכששוכב על הארץ קרניו למטה בארץ וכשקם מתרומם פתאום והגבהתו נעשית בב"א משפלות לרום שלא כפי המדה ואז הקרן שלו הגבה למעלה מאד בקל ביותר. וכמו"כ בעליי' המל' כשיורדים למטה בבי"ע בחכ' דתושבע"פ לברר בירורים הוא בתכלית השפלות וכמו במצרים שירד בכבודו כו' לברר לע"ס דקליפת מצרים כו' ובמ"ת כתועפות ראם לו הגבה מאד נעלה בבחי' כתר שבכתר כמ"ש אנכי ה' כו' וכך גם כאן ותרם כראם קרני קרן דוד בבירור תושבע"פ מל' קרינן לה שעולה במרום שהוא למע' מן הבירורי' משום דנעוץ תחב"ס וסוב"ת דכתר מל' איהו כתר עליון כו' וזהו למעלה מעליי' המל' ביוה"כ דכתיב ותרם התיבה כו' על הרי אררט שהן ז"ת דע"י כו' אבל קרני ראם הוא משל לענין עומק רום בחי' כתר שבראש שנק' כתר מל' ואח"כ אמר בלותי בשמן רענן שהוא כתר שם טוב וכמ"ש טוב שם משמן טוב ששמן הטוב הוא בפנימי' אבא שהוא פנימי' ע"י טוב שם דמל' הוא מבחי' שמן הטוב וז"ש בשמן רענן דזית רענן שמנו טוב ומובחר ומשובח ביותר והוא כתר שם טוב שעולה על גביהן וד"ל: