פז, ד

בלבנון ישגה מצד שרשו ששם ישגה בענפיו המתפשטים ונק' ארזי אל וכן כארזים עלי מים כו'). והפשוט בפי' יפרח בבחי' הקטנות ואח"כ ישגה בבחי' הגדלות היינו כמו ראשיתך מצער ואחריתך ישגה כו' וכמ"ש יעקב לעשו יעבור נא אדוני לפני כו' ואנכי אתנהלה כו' וכמ"ש במ"א בענין המא' מאי טעמא עיזי מסגי ברישא שהוא עשו איש שעיר וזהו ראשיתך מצער ויעקב איש חלק בבחי' העצמו' ישגה באחרונה וכמ"ש דברישא חשוכא והדר נהורא דקליפה קדמה לפרי וראשיתה של פרי מצער ובגמרה תגדל למעלה וכידוע בענין בכורתי לקח ועתה לקח ברכתי וכמשל השפופרת נכנס ראשון יצא אחרון כו' וכמ"ש במ"א באריכות וד"ל: