פח, ג

משמן ודשן שבילדותו כמו באד' שבילדותו הי' מעורב בלחלוחי' גשמי' החומר העב ובזקנותו דשן ורענן ברוחניו' התענוג שבחכ' שבכלי מוח החכ' דזקן ולכך כ"ז שמזקינין נתוסף גם באילנות דשנים ורעננים בשיבה במעלה נכבדת ודקות ביותר וכ"ז משל לענין נשמות הצדיקים בבית ה' בבחי' מקור העצמי שקיומו העצמי' להיותו מבחי' עצמי' המוחין דאבא כו' שאין בו הפסד בזקנותו אדרבה ניתוסף בו תנובה טובה ובעצם הם דשנים ורעננים אז בבחי' רוחניו' התענוג העליון כשמנונית דשמן הטוב שנק' שמן רענן. וזהו דשנים ורעננים יהיו בשיבתם יותר מבילדותן מטעם הנ"ל. וכ"ז מפני ששתולים בבית ה' בחצרות אלקינו יפריחו שהשרש שלהם מושרש בבחי' עצמי' ופנימי' או"א שמוסיף והולך לעילוי למעלה כ"ז שמזקינין ביותר כי מעלין בקודש כו' ולא כשאר השתולים שאינן בקודש העליון בבית ה' שכלה כח תנובתן וכח לחלוחי' שרשם ע"כ ימות בזקנותו מעשות פרי כו' ולכך מכריזין אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו דוקא שמקרא ומשנה ותלמוד שלמד בעוה"ז הרי מושרש נשמתו בס"ר אותיו' בתושב"כ בבית ה' ובחצרות אלקינו בתושבע"פ בגילוי כל דין ומצוה שבהעלם בתושב"כ ועי"ז נק' נשמתו עץ שתול בבית ה' שינובון בשיבה כו' בג"ע ועוה"ב דעוד ינובון לעתיד וכן דשנים ורעננים יהיו לע"ל שיתגלו טעמי תורה והנשמה שעסקה בעוה"ז בתו' יחי' מטל תורה שנק' טל השמים ומשמני הארץ תושב"כ ותושבע"פ. כמ"ש תזל כטל כו' בפנימי' ע"י בימוהמ"ש כידוע וד"ל: