פט, ב

עולתה בו ולא א' עולתה בה משום דכח הדכר לברר וכמ"ש תנו עוז לאלקי' כו' ונכלל הנוק' בדכורא והוא בחי' יושר בחי' רוח שמתקן לבחי' עיגולי' בחי' נפש כנ"ל ומי שהוא מבורר בעצמו ונק' כו' יש ביכולתו ליתן עוז לברר למי שצריך בירור והוא בחי' המל' ולכך א' ולא עולתה בו לשון זכר ולשון נסתר שהוא בהעלם עומק המח' שמשם מקור כל הבירורים רק בסומ"ע עבמח"ת שהוא שלימות הבירור לעיגולים דב"ן דתה"ו (וזהו שהקרי עולתה בוי"ו ולא הכתי' שהקרי במל' והכתי' בז"א כידוע לא כמו שהוא נכתב בהוי' הוא נק' נכת' בהוי' ונק' אלקים כו' וד"ל) ופי' להגיד להמשיך או"י באו"ח דמל' עד סוף הכל כו':