צ, ד

תשבח גלי הים ומוריד' מלמעלה למטה מטה והוא רוח דבר ה' שבתו"מ ששרשם בעצמות ממש שיש להם תוקף וכח העצמיות ביותר כנ"ל ונק' עוז כנ"ל בפי' לבש ה' עוז להוריד כח העולה ממים רבים בבחי' או"ח כו' וכמ"ש יגדיל תורה ויאדיר שהוא אדיר יותר מאדירים דמים רבים והוא למען צדקו העצמות ה' חפץ להגדיל תורה ויאדיר להגביר או"י על או"ח והוא משום דלביתך נאוה קודש דנתאוה הקב"ה להיות לו דירה בתחתונים והוא בהיכל ק"ק שנקרא ביתך נאוה קודש שמאיר שם מבחי' כתר וחכ' העצמי' שבלוחות ארון כו' המורים על בחי' עצמותו ממש כנ"ל וכמ"ש שבתי בבית ה' כו' והיינו ד"א של הלכה שבמקום היכל ק"ק ממש שנק' עדות נאמנה בחי' דבר ורוח ה' העצמי' שבתומ"צ. וזהו ה' לאורך ימים ליום שכולו ארוך כו' וכמ"ש במ"א בפי' יחיינו מיומים בחי' חו"ב שבתו' שבהן גילוי הרצון העצמי' שבעצמי' אבל א"ז רק עדות עדיין הגם שנק' עדות נאמנה מאד מ"מ א"ז בחי' העצמות ממש כמו שהוא ממש אבל ביום השלישי שהוא יום שכולו ארוך והוא בחי' פנימי' הכתר שלמעלה מהתלבשות בחו"ב והוא עצם הרצון טרם התחלקותו לימין ושמאל במ"ע ול"ת שהן ה"ח וה"ג המורים על עצמותו כו' שם יקימנו ונחי' לפניו בבחי' פנימי' עצמותו ממש והוא כמו לע"ל דכתי' עב"ע נראה אתה כו' בלי הצטרכות להכירו ע"י עדות דתו"מ וכמ"ש ולא יכנף עוד מוריך בלבוש דתו"מ והיו עיניך רואות כו' והוא מ"ש ה' לאורך ימים שהימים שהן קצובים במדות באין בהתחלקות הרצון אבל בעצם הרצון הימים שבו נק' ארוך בלי גבול בתחלה וסוף דכמו שאין לו תכלה כך אין תחלה והוא הנקרא יום שכולו ארוך שגם בתחלתו נק' ארוך כמו בסופו כמ"ש במ"א וכמו או"י אשביעהו כו' (וכן א' בתורה או"י בימינה כו') וע"ד הפשוט נק' אורך ימים בבחי' זמן שאינו בא במדה כלל כמו לעולם ועד וכמ"ש וע"י יתיב כו' וד"ל. וכמ"ש במ"א בענין המאריך בא' מאריכין לו ימיו כו' והוא מ"ש ונחי' לפניו בלי הפסק וביטול כלל כענין דוד מ"י חי וקים כמ"ש במ"א בענין ע' שנין דדוד כנ"ל בפי' עד דוד הגדיל כי נעתחב"ס והוא עדותיך דתושבע"פ מל' קרינן לה כנ"ל באריכות וד"ל: