צד, א

כל העצמיות כמו בתושב"כ ותושבע"פ כו' וזהו כמו ענין הנ"ל בנסים שמלובשים בדרך הטבע דוקא כמו נס דאחשורוש כו' שאין היש דטבע גימט' אלקים מסתיר כלל כי הוא בא מיש האמיתי ליש ולא מאין ליש כו' וכמ"ש למע' בענין הנה העלמה הרה כו' שהן אותיות דאלקים לעצמן שאינם מקבלים מעלמא דדכורא שנקרא עלמות בלא יחוד משפיע ומקבל כו' כך הלכות דתושבע"פ נקרא עלמות וכמ"ש במ"א בענין ועלמות אין מספר ששרשן ביש האמיתי כמו שמקבל מאין האמיתי וכמ"ש והחכמה מאין כו' כנ"ל וזהו ר"ת דהריעו כו' הלכה דוקא שנקרא עלמה כמו הלכות ודינים שאין להם ראי' מן המקרא אלא הן מתושבע"פ עצמן ונקרא הללמ"מ כו' והוא למעלה גם מיחוד עצמי ממש שתושב"כ משפיע לתושבע"פ מאחר שאינו מקבל כלל מתושב"כ אלא כמו לע"ל שיהי' שווין בקומתן כו' ולמעלה מזה דמל' יתעלה למעלה בפנימית הכ' כמ"ש א"ח עט"ב וכענין דוד הקים על עולה של תורה וכמ"ש במ"א בענין דוד מלך ישראל חי וקיים: