ק, ד

בחי' עצם הטוב שהוא בלתי מוגבל בעצם ע"כ רב טובו בלי שינוי כלל שלא באמצעות אתעדל"ת כלל (והוא ההפרש בין הודאה עצמה שעל הטוב בין על הטוב והחסד הבא בפרט להודאה על עצם הטוב כי חפץ חסד וטוב כמו בבחי' טבע הטוב להטיב כידוע וד"ל). ועד דור ודור אמונתו. דהנה כתי' חדשים לבקרים רבה אמונתך והיינו ע"י בחי' חסד דאברהם שמאיר בכל יום (כמ"ש למעלה בפי' אמונתך בלילות) אבל זה רק בוקר דאברהם שאינו רק כפי אתעדל"ת כמ"ש יהי חסדך ה' עלינו כאשר יחלנו לך אבל בוקר דיוסף שהוא רק החסד מצד עצם הטוב להיטיב אין לו שיעור והפסק מדור דור וז"ש עד דור ודור אמונתו שאין בה שינוי מצד אתעדל"ת אלא בכדו"ד אמונתו והוא משום דטוב ה' לעולם חסדו בלי הפסק מטעם הנ"ל ע"כ עדו"ד אמונתו דאמונה הוא בחי' מל' כשאין הפסק בשפע וביטול אור האלקי בבי"ע כידוע בפי' דאמת ואמונה דאיהו אמת ואיהי אמונה אך כתי' וצדיק באמונתו יחי' קאי על בחי' צ"ע בחי' יסוד דז"א בחי' בוקר דיוסף הנ"ל באמונתו יחי' היינו בבחינת כתר שנקרא נאמן כידוע בענין האל הנאמן מפני שהוא בבחי' קו האמצעי דת"י שעולה עד פנימי' הכתר שלמעלה מהתחלקות קווין כו' ששם נאמר וגם נצח ישראל כו' לא אדם הוא להנחם וכמבואר במ"א בענין רמה קרני כו'. וזהו באמונתו יחי' ומשם משפיע למל' ונק' אמונה לשון נוק' כמבו' במ"א בפי' עצות מרחוק דוקא אמונה אומן וכמו ויהי אומן את הדסה וזהו ג"כ עד דו"ד שבבחי' המל' אמונתו דצ"ע והיינו בבחי' אמת ראש תוך סוף כענין פועל אמת שפעולתו אמת וזהו אמת ואמונה כ"ז וקיים כו' וד"ל: