קז, ב

לכך ממשיך מיד בלי עיכוב בדבר כלל והוא עיקר ענין צלותא דמסכונא שמיד שיצעק ישמעו לו כו' וכן יעננו ביום קראנו דקאי ארישא דיענך ה' ביום צרה כו' וגם נאמר טרם תקרא ואני אענה כו' דיוכל להיות זה גם לא מצד הקריאה בצר לו או בעת צרה שמגיע בעצם הרצון אלא מצד המשפיע שמאיר מהארת פנים מצד העצמות והוא בבחי' ש"ע נהורין וכמ"ש ה' הושיעה ע"כ המלך יעננו ביום קראנו כי באור פני מלך כו' וזהו ר"ת יב"ק "יחוד "ברכה "קדושה שלמעלה מהעלאת מ"ן והמשכת מ"ד וכמ"ש במ"א בענין עתידה אשה שתלד בכל יום כו' וד"ל: