קח, א

ישראל למעלה להיותם בבחי' ת"ת דז"א וכמ"ש ישראל אשר בך אתפאר אע"פ שהן בבחי' כלי' דנה"י דת"ת כו' אבל בחי' אין דפנימי' הכתר שהוא מעצמות המאציל מאיר שם כמו באור עצמו כו' ולכך גם בנש"י בהיותן מוגבלים בכלי הגוף בנה"ט מאיר בהן מבחי' מ"ה דהוי' שבאור כמו בשרש אור נשמתם למעלה ממש וז"ש אשרי העם נשמות שבגופים שה' אלקיו בבחי' כלי שאין הכלי מסתיר ע"כ בחי' הוי' לו בבחי' אלקים משא"כ זולתם שמקבלים מאלקי' המסתיר בחו"ג שכלים שלהם מסתיר ומעלים עד שאברהם יצא ממנו ישמעאל כו' (ולזה א' כולך יפה רעייתי ומום אין בך גם מצד הכלי של הנשמה האלקי' כמ"ש ב"ה כלה נאה וחסודה ואע"פ שהיא חגרת וסומא מצד הגוף מטעם הנ"ל) וזהו ענין ג"פ אשרי הא' בחי' נפש דעשי' והב' בחי' רוח דיצי' והג' בחי' נשמה דבריאה ובכל א' הכלי שוה עם האור כידוע דל' כלים דנה"י דת"ת דז"א נעשי' נר"נ בבי"ע והן ס"ר שרשים כו' ובעשי' אמר אשרי יושבי ביתך בחי' עשי' שבדיבור בפה וביצי' א' שככה לו ובבריאה אמר שה' אלקיו וד"ל: