קט, ד

בתחילה שזהו כמ"ד כאחד נבראו כו'. ובכל זה יובן בתוס' ביאור יותר בענין פי' הב' דארוממך למל' שבכתר לבחי' כתר מל' שנקרא מלך מרומם הוא מצד בחי' או"ח דסוף מעשה עבמ"ת דוקא והיינו ארוממך לך' פשוטה דודאי רוממות כתר שבכתר בעצמות מצד ירידה דאו"י בא שהוא מ"ש נתחב"ס כתר דמל' ומה שמל' שבכתר נקרא כתר מל' דאיהו כ"ע כנ"ל מצד או"ח ולא שהן ב' דברים אלא שמאמצעות שניהם כאחד הוא מטעם הנ"ל והיינו ארוממך בך' פשוטה דאו"י להיות בכתר דכ' כפופה ליכלל ב' המדריגות דאו"י ואו"ח להיות כאחד ממש וב' הפי' דלעיל בארוממך ענין א' ממש וד"ל: