קיג, ג

ערך ההתפשטות למטה ממש במשקל מכוון וכמו בכח החכ' שלפ"ע שעור עצם כח השכל כך ימצא ערך שעור התפשטות השכל בכמה ענינים שונים כו' דערך ריבוי הכלים מכילים כל עצם האור וכח כמו שהוא דוקא לא פחות ולא יותר ואם אין שיעור בעצם כך אין שיעור בהתפשטות ממש במשקל מכוון וכך הוא בכל המדות פרטיות בבחי' העצם והתפשטות שלהן דהא בהא תליא בשיעור א' ממש (ובזה יובן בתוס' ביאור המאמר דאיהו וחיוהי חד ואיהו וגרמוהי חד דהן במשקל א' דכמו דאיהו עצמו הא"ס והאורות הכלולים בבחי' עצמות שלו חד בבחי' א"ס שזהו הנק' אין לו שיעור למעלה כנ"ל בעצם ממש בעצמו' הא"ס וגרמוהי בחי' הכלי' דאורות שהן בחי' ריבוי התפשטותן למטה כידוע חד) שזהו אין לו שיעור למעלה בכל פרט מן המדות וד"ל. ומזה יובן גם בדרך כלל בכללות אור הא"ס עצמו דכמו שאין לו שיעור למעלה בעצם כך אין לו שיעור למטה דמשום זה דווקא כל המדות הכלולי' בו גם הן אין פרט ופרט שבהן שאין בהן מכחו של עצם הא"ס בב' עניינים הללו דהיינו שאין לו שיעור למעלה ולמטה מטעם הנ"ל וד"ל. ובכל זה יובן סדר הפסוק הזה שכולל כל ענין הזה בדרך פרט במדות הגדולה שהוא מדת החסד באמרו גדול ה' ומהולל מאד בבחי' אין שיעור למטה משום דלגדולתו בחי' חסד העצמי אין לו שיעור למעלה בעצם משום שהוא בא מכחו של עצם הא"ס שאין לו שיעור למעלה ולמטה כנ"ל. וזהו ולגדולתו העצמי' קודם שמתפשט אין חקר וד"ל. אך למה דוקא במדת הגדולה שהוא מדת החסד דוקא כנ"ל שהכוונה בגדולה זו רק על מדת החסד בלבד הענין הוא דמדת החס' גם שהוא מדה פרטי' בלבד אבל יש בה הוראה גמורה על כל בחי' העצמות ממש כמו שהוא למעלה מן המדות וכחות הכלולים בעצם והוא כמו ב' דברים הא' מצד שמדת החסד עיקרו ושרשו בעצם הטוב (בל"א גוטר) שכל עצמו נכלל בזה שהרי עיקר עצם הטוב הוא כאשר נותן כל עצמו כו' כידוע. והב' מצד שהטוב וחסד תלוי בערך הגדולה בעצם כמו שאנו רואים בחוש שכל איש גדול בעצם הרוממות בריבוי עושר מופלג וכבוד והתנשאות אמיתי כן יגדל אור חסדו בלי שיעור ועצם הטוב כשמתחבר עם עצם הגדולה בבלתי מוגבל הוא החסד שאין לו שיעור באמת (כי יש עצם הטוב שיש לו שעור מצד שיש שעור גם לכל בחי' עצם גדולתו כו') ובכאן מדבר בעצמות אוא"ס ממש שעצם טובו מיוחד בעצם גדולתו שאין לו שיעור ולכך א' מהולל מאד למטה מפני שלגדולתו העצם אין חקר וזהו מדה הכוללת לכל בחי' עצמותו להיותה מורה על כל עצמותו כמו שהוא ממש ולכך הזכיר דווקא מדת הגדולה שבה לחבר הטוב העצמי' וכמ"ש בע"ח דמתחלה הי' חפץ חסד כו' וכידוע וד"ל: