כה, א

דק"ש בכל יום לכ"א מישראל בכל חד לפוש"ד וכל ב"נ משתעי כו' כי גם הקטן שבישראל שאין לו רק בחי' נפש דעשי' מקבלים מהארת קום בכל שבת בבחי' נשמה יתירה שלו כנ"ל וד"ל: